SFS 2011:1529 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

111529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga

2

dels att 36 och 36 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 36 b�36 d §§, av

följande lydelse.

36 §

3

En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en offentlig eller

privat arbetsgivare under längst tolv månader, som Arbetsförmedlingen
anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
för att hans eller hennes arbetsförmåga ska utvecklas. Anställningen får för-
längas längst tolv månader, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen
ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde eller

särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

36 a §

4

Ekonomiskt stöd för utvecklingsanställning lämnas till arbetsgiva-

ren på samma sätt som lönebidrag enligt 27 och 28 §§. Ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren får även lämnas för särskilda kostnader med högst 130 kronor
per dag och person (anordnarbidrag).

36 b §

Ekonomiskt stöd med 230 kronor per dag och person (förstärkt

anordnarbidrag) lämnas till arbetsgivaren för särskilda kostnader för perso-
ner som erbjuds utvecklingsanställning hos Samhall och som före utveck-
lingsanställningen

� har deltagit i arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program, och

� under tre månader har deltagit i förberedande insatser hos Samhall enligt

förordningen om arbetsmarknadspolitiska program.

1 Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:1203.

3 Senaste lydelse 2007:1362. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2005:1203.

SFS 2011:1529

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1529

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

36 c §

Ekonomiskt stöd lämnas inte om arbetsgivaren blir kompenserad

för sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd.

36 d §

I 1 § andra stycket 4 lagen (1982:80) om anställningsskydd finns

bestämmelser om att den som anvisats en utvecklingsanställning ska undan-
tas från den lagens tillämpning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)