SFS 2011:1530 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

111530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1299) om natio-

nella minoriteter och minoritetsspråk

dels att 6, 9, 11 och 13 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

6 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på

medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norr-
bottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens
län, Västmanlands län, Västra Götalands län, �rebro län och �stergötlands
län.

9 §

2

Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett

grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den
1 november året innan bidraget betalas ut.

En kommun med
� mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
� upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
� upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
� upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
� 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver

grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.

10 a §

Statsbidraget enligt 9 § får sättas ned om kommunen inte har för-

brukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar

högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned
om kommunen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana
särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska,
meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års
statsbidrag.

1 Senaste lydelse 2010:1991.

2 Senaste lydelse 2010:196.

SFS 2011:1530

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1530

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11 §

Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som in-

går i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län,
Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Stock-
holms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och lands-
ting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.

13 §

Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter

om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om

statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Bilaga

3

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i
ett förvaltningsområde

Kommun

Förvaltningsområde

Borås kommun

Finska

Dorotea kommun

Samiska

Gävle kommun

Finska

Göteborgs kommun

Finska

Hofors kommun

Finska

Hällefors kommun

Finska

Kalix kommun

Finska och meänkieli

Karlskoga kommun

Finska

Krokoms kommun

Samiska

Lindesbergs kommun

Finska

Norrköpings kommun

Finska

Norrtälje kommun

Finska

Skinnskattebergs kommun

Finska

Skövde kommun

Finska

Sundbybergs kommun

Finska

Surahammars kommun

Finska

Trollhättans kommun

Finska

Umeå kommun

Finska

Västerås kommun

Finska

3 Senaste lydelse 2010:1991.