SFS 2011:1531 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

111531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 20 a § förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd ska ha följande lydelse.

20 a §

2

Ekonomiskt stöd för handledning lämnas inledningsvis under tre

månader med högst 50 kronor per dag, till arbetsgivaren eller till den som
har kostnaden för handledningen.

För den som anvisas till en anställning med särskilt anställningsstöd och

deltar i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre lämnas i stället ekonomiskt
stöd för kostnader för handledning under tre månader med högst 150 kronor
per dag och därefter med högst 100 kronor per dag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.
2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 20 a § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88.

2 Senaste lydelse 2010:2028.

SFS 2011:1531

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011