SFS 2011:1533 Förordning om behörigheter för sjöpersonal

111533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för

sjöpersonal.

I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestäm-

melser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning.

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan.

Beteckning

Betydelse

Bruttodräktighet

Det bruttodräktighetstal som anges i
fartygets mätbrev

Däckstjänstgöring

Yrkesmässig tjänstgöring till sjöss
inom fartygets däcksavdelning

EES

Europeiska Ekonomiska Samarbets-
området

Fiskefartyg

Fartyg som yrkesmässigt används för
att fånga fisk eller andra levande till-
gångar ur havet

Godkänd utbildning

Utbildning som berättigar till behö-
righetsbevis, certifikat eller intyg en-
ligt denna förordning och som god-
känts av Transportstyrelsen eller av
en administration i ett annat land med
vilket Transportstyrelsen ingått avtal
om godkännande av utbildningar

Handelsfartyg

Fartyg som används för handelssjö-
fart eller annat ändamål som hör ihop
med handelssjöfarten såsom bogse-
ring, isbrytning, bärgning och dyk-
ning

SFS 2011:1533

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1533

Höghastighetsfartyg

Fartyg som används för handelssjö-
fart och som kan uppnå en fart i me-
ter per sekund som uppgår till eller
överstiger 3,7 ��! 0.1667, där ��! är
deplacement (m3) vid konstruktions-
vattenlinjen

Kvalificerad verkstadstjänstgöring

Verkstadstjänstgöring som omfattar:
1. tillverkning, reparation eller mon-
tering av framdrivningsmaskineri för
fartyg om minst 400 kW,
2. tjänstgöring som reparatör i ma-
skinutrymmen på fartyg med minst
1 500 kW maskinstyrka, eller
3. tjänstgöring i maskinverkstad på
Försvarsmaktens fartyg med minst
1 500 kW maskinstyrka

Maskintjänstgöring

Yrkesmässig tjänstgöring till sjöss i
fartygets maskinutrymmen

Maskinstyrka

Den axeleffekt som kan tas ut från
fartygets framdrivningsmaskineri,
angiven i kilowatt (kW)

Motorfartyg

Annat maskindrivet fartyg än ångfar-
tyg

Passagerarfartyg

Fartyg som medför fler än 12 passa-
gerare

Pråm

Fartyg som inte är försett med eget
framdrivningsmedel

Roropassagerarfartyg

Passagerarfartyg med rorolast-
utrymmen eller lastutrymmen för sär-
skilda lastkategorier såsom de defi-
nieras i 1974 års internationella kon-
vention om säkerhet för människoliv
till sjöss (SOLAS 74)

Snabba fartyg

Fartyg som används för handelssjö-
fart och som inte är höghastighetsfar-
tyg men som kan framföras i 35 knop
eller mer

STCW-koden

Detaljerade bestämmelser och rikt-
linjer som ansluter till STCW-kon-
ventionen

STCW-konventionen

1978 års internationella konvention
om normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning, i gäl-
lande lydelse

background image

3

SFS 2011:1533

3 § Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med
nedan angivna beteckningar (fartområden).

4 §

Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt

utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att utfärda certifikat till

utbildningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst bestämmelserna

i STCW-konventionen vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal ska även
minst bestämmelserna i 1974 års internationella konvention om säkerheten

Tjänstgöring i elektrisk verkstad

Tjänstgöring i elektrisk verkstad eller
verkstadsavdelning på fartyg eller i
land med arbete av sådan art att un-
derhåll av elektrisk utrustning i reg-
ler- och manöversystem ingått som
en del av arbetsuppgifterna

Traditionsfartyg

Fartyg som enligt beslut av Trans-
portstyrelsen ska anses vara tradi-
tionsfartyg

Vägfärja

Fartyg som avses i 2 § andra stycket
väglagen (1971:948)

�&ngfartyg

�&ngmaskindrivet fartyg

Beteckning

Betydelse

Inre fart

Fart i trafik inom Sverige och utanför
kusterna, dock högst en nautisk mil
från en hamn eller annan plats där
fartyget kan finna skydd, samt fart i
Kalmarsund och nationell fart i �re-
sund. Som inre fart anses också fart i
fartområde D, såsom detta definieras
i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438).

Närfart

Fart till och från orter vid �stersjön
eller farvatten som har förbindelse
med �stersjön, dock inte bortom lin-
jen Hanstholm�Lindesnäs, samt fart
genom Kielkanalen till Cuxhafen.

Europafart

Fart från en punkt N 68 O 14 � Shet-
lands nordpynt, därifrån västerut till
V 11, längs denna longitud över Ir-
lands västkust till N 30, därifrån öst-
erut längs denna latitud.

Oceanfart

All annan fart än ovan angivna.

background image

4

SFS 2011:1533

för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella
teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 §

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av

examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighets-
grundande utbildning som utfärdats i ett land inom EES eller i Schweiz ska
efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande
svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt föreskrifter som
styrelsen har meddelat med stöd av denna förordning. Detsamma gäller
specialbehörigheter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av

examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrun-
dande högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom
EES eller Schweiz får efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighets-
bevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren
enligt föreskrifter som styrelsen har meddelat med stöd av denna förordning.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12, 23, 24 och 27 §§ och certifi-

kat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom EES eller Schweiz
ska, vid tjänstgöring på svenskt fartyg, ha samma giltighet som om de hade
utfärdats av Transportstyrelsen.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§, specialbehö-

righeter motsvarande 3 kap. och certifikat motsvarande 4 kap. har utfärdats i
något annat land än länderna inom EES eller Schweiz får Transportstyrelsen
besluta att sådana bevis, specialbehörigheter och certifikat ska, vid tjänstgö-
ring på svenskt fartyg, ha samma giltighet som om de hade utfärdats av
Transportstyrelsen.

6 §

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den som, utan att ha

den teoretiska utbildning eller praktik som krävs för viss behörighet, har fått
en likvärdig utbildning eller praktik ska få behörighetsbevis för denna behö-
righet.

Beslutet får förenas med villkor.
Beslutet får återkallas om det finns skäl för det.

7 §

I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 § ska Transport-

styrelsen meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar
som gäller sökanden har lämnats in till styrelsen.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det utländska

behörighetsbeviset.

8 §

Om det krävs att en sökande ska slutföra en anpassningstid eller

genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 §
första stycket, ska Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som
den sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller
delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten.

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att tillgodoräkna

viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörig-
hetsvillkor.

background image

5

SFS 2011:1533

10 §

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser utbildning av

sjöpersonal ska styrelsen höra berörda utbildningsmyndigheter.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser behörigheter

och certifikat för radiopersonal ska styrelsen höra Post- och telestyrelsen.

11 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter

för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg
som enbart används i inre fart.

12 §

Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta att ett fartyg

ska anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Ett fartyg ska anses vara traditionsfartyg om
1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för

fartygets framförande,

2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kultur-

historiskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant
sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och
främjas, och

3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.

13 §

All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifie-

ring, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett
system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som
avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där
utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i
1. grundläggande säkerhet,
2. passagerarsäkerhet,
3. lastsäkerhet, och
4. skrovintegritet.

Detta gäller dock endast på fartyg som uteslutande framförs i inre fart med
en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500.

Redare får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i säkerhet på höghas-

tighetsfartyg.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
1. systemet för kvalitetsnormer, och
2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra stycket.

2 kap. Behörigheter

1 §

För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs läkarintyg

som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på
syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarin-
tyg för sjöfolk. För att få de behörigheter som anges i 3�7 §§ och 15�19 §§
krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas
av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare

background image

6

SFS 2011:1533

som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökan-

den, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är upp-
fyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den
stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myn-
dighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländ-
ska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumen-

tet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 §

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)
Fartygsbefäl (klass III)
Fartygsbefäl (klass IV)
Fartygsbefäl (klass V)
Fartygsbefäl (klass VI)
Fartygsbefäl (klass VII)
Fartygsbefäl (klass VIII)
Matros (Mtr)
Lättmatros (Lmt)

3 §

För att få behörighet som sjökapten ska sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan

hamnar i �resund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som
lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000.

4 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass II ska sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

5 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass III ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

6 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

background image

7

SFS 2011:1533

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

7 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass V ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.
Av tjänstgöringstiden ska minst 18 månader ha fullgjorts på handelsfartyg

med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart
varav minst nio månader på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i
Europafart eller mer vidsträckt fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i

Europafart eller mer vidsträckt fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden
minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning

om denna fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till en
sjökaptensexamen.

8 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska sökanden efter att

ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 måna-
der som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

9 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 måna-

der på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller mer
vidsträckt fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sam-

manlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på han-

delsfartyg,

b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg

i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser

och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra hand-
havande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b ska vara fullgjord på ett

fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts

enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst
fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.

11 §

För att få behörighet som matros ska sökanden, efter att ha erhållit

behörighet som lättmatros, ha fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring.

background image

8

SFS 2011:1533

12 §

För att få behörighet som lättmatros ska sökanden ha fullgjort minst

sex månaders däckstjänstgöring som ska ha bestått av uppgifter som har
samband med vakthållning på bryggan. Tjänstgöringen ska ha skett under
uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för upp-
draget.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörighet enligt

12 § även får uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjö-
fart.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 §

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna

förordning är följande.

Sjöingenjör (I)
Maskinbefäl (klass II)
Maskinbefäl (klass III)
Maskinbefäl (klass IV)
Maskinbefäl (klass V)
Maskinbefäl (klass VI)
Maskinbefäl (klass VII)
Maskinbefäl (klass VIII)
Befaren maskinpersonal (Bmp)
Vaktgående maskinpersonal (Vmp)
Eldare (Eld)
Fartygseltekniker (Elt)
Fartygselektriker (Ele)

15 §

För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med minst 750 kW maskin-
styrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan

hamnar i �resund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som
förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

16 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass II ska sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som

maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka
i närfart eller mer vidsträckt fart.

17 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som

maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygs-
ingenjör, på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vid-
sträckt fart.

background image

9

SFS 2011:1533

18 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass IV ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW maskin-
styrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

19 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass V ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav
a) minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen

på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

b) minst 12 månaders maskintjänstgöring,
c) minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och
d) minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.
Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd utbildning

som förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts som en del
av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda
utbildningen ska omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning
på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen ska dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

20 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VI ska sökanden efter att

ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 månaders
tjänstgöring till sjöss som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om
minst 400 kW.

21 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VII ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 24 månaders maskintjänstgöring, eller
b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW

maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maski-
nens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och
avhjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i
närfart eller mer vidsträckt fart.

22 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort
a) minst 24 månaders maskintjänstgöring, eller
b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW

maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maski-
nens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart.

23 §

För att få behörighet som befaren maskinpersonal ska sökanden, efter

att ha erhållit behörighet som vaktgående maskinpersonal, ha fullgjort minst
12 månaders maskintjänstgöring.

24 §

För att få behörighet som vaktgående maskinpersonal ska sökanden

ha fullgjort minst sex månaders maskintjänstgöring. Tjänstgöringen ska ute-

background image

10

SFS 2011:1533

slutande ha bestått av arbetsuppgifter i fartygets maskinavdelning, och ha
skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet
för uppdraget.

25 §

För att få behörighet som eldare ska sökanden ha fullgjort minst

18 månaders maskintjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större
ånganläggning. Av denna tid får högst nio månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring eller maskintjänstgöring på motorfartyg.

26 §

För att få behörighet som fartygseltekniker ska sökanden ha fullgjort

1. godkänd utbildning, och
2. minst 36 månaders maskintjänstgöring, varav högst sex månader får

ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

27 §

För att få behörighet som fartygselektriker ska sökanden

1. ha fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring,
2. ha fullgjort godkänd utbildning och tjänstgjort minst sex månader i

fartygets maskinavdelning, eller

3. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt

fall bedömt som likvärdiga de som fås genom godkänd utbildning samt ha
fullgjort minst tre månaders maskintjänstgöring.

Tjänstgöringen som avses i första stycket ska uteslutande ha bestått av

arbetsuppgifter motsvarande de i en elektrisk verkstad och ha skett under
uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för upp-
draget.

28 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörighet enligt

24 och 27 §§ även får uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad
mot sjöfart.

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

29 §

Utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med likvärdig

utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen, om Transportstyrel-
sen genom beslut i enskilt fall godkänt det.

30 §

Däckstjänstgöring ska fullgöras på fartyg med en bruttodräktighet om

minst 70 om inte annat följer av föreskrifter för viss behörighet som har
meddelats av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillgodoräknande av

däckstjänstgöring på fiskefartyg.

31 §

Maskintjänstgöring ska fullgöras på fartyg med minst 400 kW

maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat föreskrivs
för viss behörighet.

32 §

Maskintjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna

sjöingenjör och maskinbefäl klass II�VII ska till hälften fullgöras på ångfar-
tyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den före-
skrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller behörig-

background image

11

SFS 2011:1533

hetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast ges behörig-
het för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.

33 §

För tjänstgöring som befälsassistent fordras

1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,
2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säker-

hetsbesättning,

3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en bruttodräktig-

het om minst 3 000, och

4. att maskintjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst 1 500 kW

maskinstyrka.

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att tjänstgöring som befäls-

assistent får fullgöras på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller
maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring.

34 §

Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke mönstringspliktiga

fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Transportstyrelsen
beslutar om i det enskilda fallet. Transportstyrelsen ska särskilt pröva om de
uppgifter som har lämnats om tjänstgöringen kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 §

För att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) ska sökanden inneha
ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-cer-
tifikat).

2 §

För att få specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i

GMDSS ska sökanden inneha ett begränsat operatörscertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat).

3 §

För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS fordras läkar-

intyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller kraven
på syn- och hörselförmåga enligt förordningen (1979:38) om läkarintyg för
sjöfolk.

Tankfartyg

4 §

För att få en sådan specialbehörighet för oljelasthantering som avses i

4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av oljelaster,
2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalie-

tankfartyg

a) ha tjänstgjort minst tre månader på oljetankfartyg, eller

background image

12

SFS 2011:1533

b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på oljetankfar-

tyg, där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Trans-
portstyrelsen godkänd praktikjournal.

5 §

För att få en sådan specialbehörighet för kemikalielasthantering, som

avses i 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av kemikalielaster,
2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalie-

tankfartyg

a) ha tjänstgjort minst tre månader på kemikalietankfartyg, eller
b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på kemikalie-

tankfartyg, där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av
Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

6 §

För att få en sådan specialbehörighet för gaslasthantering, som avses i

4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av gaslaster,
2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på gastankfartyg
a) ha tjänstgjort minst tre månader på gastankfartyg, eller
b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning, där minst tre

lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen god-
känd praktikjournal.

Torrlastfartyg som för farlig last

7 §

För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering som avses i

4 kap. 29 § tredje stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlast-
fartyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

8 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg ska

sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Passagerar- och roropassagerarfartyg

9 §

För att få specialbehörighet för krishantering ska sökanden ha fullgjort

godkänd utbildning.

Fiskefartyg

10 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiske-

fartyg med en längd om minst 12 meter ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

background image

13

SFS 2011:1533

4 kap. Certifikat

Radio

1 §

För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i

GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörscertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Tankfartyg

2 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och kemikalietank-

fartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i

olje- och kemikalietankfartyg, eller

2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt

fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och
ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på olje- eller kemikaliefartyg.

3 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på gastankfartyg som avses i

4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, eller
2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt

fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och
ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på gastankfartyg.

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

4 §

För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskaps-

båtar ska sökanden

1. vara minst 18 år, och
2. ha tjänstgjort
a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av farty-

gets livräddningsutrustning, eller

b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning.

5 §

För att få certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar ska

sökanden ha certifikat enligt 4 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

Brandskyddsutbildningar

6 §

För att få certifikat i grundläggande brandbekämpning (basic fire figh-

ting) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

7 §

För att få certifikat i avancerad brandbekämpning (advanced fire figh-

ting) ska sökanden ha certifikat enligt 6 § och ha fullgjort godkänd utbild-
ning.

background image

14

SFS 2011:1533

Sjukvårdare

8 §

För att få certifikat som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort

godkänd utbildning.

9 §

För att få certifikat för grundläggande utbildning i sjukvård ska sökan-

den ha fullgjort godkänd utbildning.

Snabba fartyg

10 §

För att få certifikat för att handha snabba fartyg ska sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

Säkerhets- och skyddsutbildningar

11 §

För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic safety) ska

sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

12 §

För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) om-

bord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl
eller maskinbefäl och ha fullgjort godkänd utbildning.

13 §

För att få certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning ska

sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

14 §

För att få certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskydds-

uppgifter ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning och ha tillräckliga
språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra sjöfartsskyddsinfor-
mation.

15 §

För att få certifikat i säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiske-

fartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

�vrigt

16 §

Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Certifika-

tet ska medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör
och på begäran visas upp för myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat ska gälla för

en begränsad tid.

5 kap. Intyg

1 §

För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning ska sökanden ha

genomgått godkänd utbildning.

2 §

För att få ett intyg om utbildning i kontroll av folkmassor (crowd

management training) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

3 §

För att få ett intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och roro-

passagerarfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

background image

15

SFS 2011:1533

4 §

För att få ett intyg om utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och

skrovintegritet ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

5 §

För att få ett intyg om utbildning i säkerhet på höghastighetsfartyg ska

sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

6 §

För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort god-

känd utbildning.

7 §

Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare. Intyget ska

medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på
begäran visas upp för myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg ska gälla för en

begränsad tid.

6 kap. Behörighetsbevis

1 §

Innehav av behörighet eller specialbehörighet ska styrkas med behörig-

hetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten ska med-

föras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begä-
ran visas upp för myndigheter.

2 §

Ett behörighetsbevis är en särskild handling och gäller för en tid av

högst fem år. Om ett behörighetsbevis förnyas under giltighetstidens sista
sex månader, får den nya giltighetstiden börja löpa från och med dagen efter
att den gamla giltighetstiden gått ut.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12, 23�25 och 27 §§ gäller dock tills

vidare.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs

för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av

ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten
enligt denna förordning.

7 kap. Behörigheternas innebörd

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken rätt till befatt-

ning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från sådana

föreskrifter om beslutet avser säkerhetsbesättning. Styrelsen får även i före-
skrifter om bemanning för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning
(bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter
som avses i första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:237) om behörig-

heter för sjöpersonal.

background image

16

SFS 2011:1533

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som matros i minst

12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transportsty-
relsen ges behörighet som matros.

4. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som motorman i minst

12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transport-
styrelsen ges behörighet som befaren maskinpersonal.

5. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort i en befattning som av

Transportstyrelsen bedöms motsvara en befattning som fartygseltekniker i
minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta
utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/6, får efter ansökan hos
Transportstyrelsen ges behörighet som fartygseltekniker.

6. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som fartygselektriker i

minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta
utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/7, får efter ansökan hos
Transportstyrelsen ges ny behörighet som fartygselektriker enligt denna för-
ordning.

7. Transportstyrelsen får till och med den 1 januari 2014 utfärda certifikat

för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning till den som styrker att han eller
hon, före den 1 januari 2012, har tjänstgjort med arbetsuppgifter som rör ett
fartygs sjöfartsskydd i minst sex månader under de senaste tre åren även om
kraven om godkänd utbildning enligt 4 kap. 13 § inte är uppfyllda.

8. Transportstyrelsen får till och med den 1 januari 2014 utfärda certifikat

för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter till den som styrker att han
eller hon före den 1 januari 2012 har tjänstgjort med särskilda sjöfarts-
skyddsuppgifter i minst sex månader under de senaste tre åren även om
kraven enligt 4 kap. 14 § inte är uppfyllda.

9. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 utfärda behö-

righetsbevis och certifikat i enlighet med bestämmelserna i förordningen
(2007:237) om behörigheter för sjöpersonal för den som före den 1 juli 2013
avslutat sin behörighetsgrundande utbildning eller avlagt behörighetsgrun-
dande examen. Sådana behörighetsbevis och certifikat gäller dock längst till
och med den 31 december 2016.

10. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 förnya

sådana behörighetsbevis och certifikat som har utfärdats med stöd av förord-
ningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal. Sådana behörighetsbe-
vis och certifikat gäller dock längst till och med den 31 december 2016.

11. Behörighetsbevis och certifikat utfärdade enligt förordningen

(2007:237) om behörigheter för sjöpersonal får förnyas enligt denna förord-
ning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om

krav på kompletterande utbildning vid sådan förnyelse.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)