SFS 2011:1535 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

111535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels att 4 kap. 3, 10, 29, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 c, 7 d

och 9 a §§, av följande lydelse.

4 kap.

3 §

1

All sjöpersonal ska före påmönstring ha fullgjort godkänd förtrogen-

hetsutbildning. Detta gäller dock inte fiskefartyg. Den som tjänstgör på ett
fiskefartyg ska i stället ha ett certifikat om genomgången godkänd säkerhets-
utbildning för fiskefartyg.

Sjöpersonal som tjänstgör på fartyg som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat
sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

2, ska även genomgå en

sjöfartsskyddsrelaterad förtrogenhetsutbildning. Denna utbildning ska ges av
skyddsansvarig ombord eller en person med motsvarande kvalifikationer.

Förtrogenhetsutbildningarna ska dokumenteras av befälhavaren. En kopia

av dokumentationen ska snarast skickas till fartygets redare.

7 c §

Sjöpersonal som tjänstgör på fartyg som omfattas av förordning (EG)

nr 725/2004 och som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna
eller omgivande fartygs sjöfartsskydd, ska ha certifikat för grundläggande
sjöfartsskyddsutbildning.

7 d §

Sjöpersonal som har särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ombord på

fartyg i enlighet med förordning (EG) nr 725/2004 ska ha certifikat för sjö-
personal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter.

9 a §

Personal som enligt mönstringslistorna ska bistå den sjukvårdsansva-

rige ombord ska ha ett certifikat för grundläggande utbildning i sjukvård.

1 Senaste lydelse 2007:238.

2 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2011:1535

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1535

10 §

3

Befälhavare och övriga befäl som upprätthåller befattning ombord på

höghastighetsfartyg ska ha den specialbehörighet som krävs för den aktuella
befattningen.

�vrig personal som upprätthåller annan befattning ombord på höghastig-

hetsfartyg ska kunna uppvisa intyg över fullgjord godkänd utbildning i
säkerhet på höghastighetsfartyg.

29 §

4

Befälhavaren, teknisk chef, överstyrman, förste fartygsingenjör och

varje annan person med direkt ansvar för lastning, lossning eller annan last-
hantering på ett oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller gastankfartyg ska
ha specialbehörighet för oljelasthantering, kemikalielasthantering respektive
gaslasthantering.
Annan personal med särskilda arbetsuppgifter och särskilt ansvar i fråga
om last och lastutrustning på ett oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller
gastankfartyg ska ha certifikat för respektive fartygstyp.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det på ett torrlastfartyg
ska, med hänsyn till lastens farlighet och mängd, finnas befattningshavare
med specialbehörighet för torrlasthantering.

31 §

5

Sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- och roropassagerarfartyg

ska ha fullgjort godkänd utbildning för tjänstgöring på sådana fartyg enligt
andra och tredje stycket, samt behärska engelska och, om fartyget trafikerar
Skandinavien, ett skandinaviskt språk.
På sådant fartyg som går i närfart eller mer vidsträckt fart, och på sådant
fartyg med tillåtet passagerarantal överstigande 500 i inre fart, ska

1. personal som enligt mönstringslistorna ska bistå passagerare i nödsitua-

tioner ombord ha giltigt intyg om utbildning i kontroll av folkmassor (crowd
management training),

2. personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ombord

ha giltigt intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och roropassagerarfar-
tyg, och

3. befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och

varje annan person som tilldelats direkt ansvar för lastning, lossning eller
säkring av last eller stängning av skrovöppningar ombord på roropassagerar-
fartyg, ska ha giltigt intyg om utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet
och skrovhållfasthet.

På ett sådant fartyg med ett tillåtet passagerarantal om högst 500 i inre fart

ska

1. befälhavaren, befäl och annan personal, som enligt fartygets säkerhets-

planer ska bistå passagerare i nödsituationer, ha genomgått en utbildning i
passagerarsäkerhet, mönstringsrutiner och kommunikation, och

2. befälhavaren, befäl och annan personal med direkt ansvar för passage-

rares ombord- och ilandstigning, lastning, lossning eller säkring av last ha
genomgått en utbildning i lastsäkerhet och skrovintegritet.

3 Senaste lydelse 2007:238.

4 Senaste lydelse 2008:1144.

5 Senaste lydelse 2007:238.

background image

3

SFS 2011:1535

32 §

6

På alla passagerar- eller roropassagerarfartyg i mer vidsträckt fart än

inre fart, samt på alla sådana fartyg i inre fart med ett passagerarfartygscerti-
fikat överstigande 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk
chef, förste fartygsingenjör och annan sjöpersonal med direkt ansvar för pas-
sagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering.
Första stycket gäller inte maskinbefäl på ångfartyg som uteslutande går i
inre fart.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 4 kap. 3,

10 och 32 §§, den 1 januari 2014 i fråga om 4 kap. 7 c och 7 d §§ och i övrigt
den 1 januari 2017.

2. Transportstyrelsen får efter ansökan utfärda sådana specialbehörighe-

ter, certifikat och intyg som avses i 4 kap. 7 c, 7 d, 9 a, 29 och 31 §§ redan
från och med den 1 januari 2012.

3. Utbildning som avses i 4 kap. 31 § och som har getts före den 1 januari

2017 ska gälla som om den har getts enligt denna förordning.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:238.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011