SFS 2011:1536 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

111536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande
lydelse.

10 §

2

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 53 900 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg. omr. 1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:58.

2 Senaste lydelse 2010:1931.

SFS 2011:1536

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011