SFS 2011:1540 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

111540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1993:891) om in-

drivning av statliga fordringar m.m.

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten,

säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran
vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars
2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter,
avgifter och andra åtgärder

3 finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med

indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

13 §

4

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäl-

ler, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egen-

dom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt
2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som om-

fattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet
än gäldenärens.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 EUT L 84, 31.3.2010, s. 1 (Celex 32010L0024).

4 Senaste lydelse 2008:996.

SFS 2011:1540

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011