SFS 2011:1541 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

111541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:484) om dröjs-

målsavgift

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

2 §

Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3, 4 eller

4 a §, ut med
1. två procent på belopp som betalas före utgången av den månad då be-

loppet ska betalas (förfallomånaden),

2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden efter förfallo-

månaden,

3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter förfallo-

månaden,

4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje påbörjad ytterli-

gare månad, på belopp som betalas efter andra månaden efter förfallomåna-
den.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio da-

gar från den dag då beloppet skulle ha betalats.

4 §

2

Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin betalningsskyl-

dighet och betalning sker senast viss i påminnelsen angiven dag, ska dröjs-
målsavgift tas ut som om betalning skett den dag påminnelsen sändes.

4 a §

Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet överlämnats till Kronofog-

demyndigheten för indrivning. Efter överlämnandet för indrivning tas i stäl-
let ränta ut på kapitalbeloppet efter en räntesats som för varje kalenderår be-
räknas med ledning av emissionsräntorna för Riksgäldskontorets statsskuld-
växlar och statsobligationer för de senaste tre åren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om ränta enligt denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till Kronofog-

demyndigheten för indrivning dessförinnan.

3. Dröjsmålsavgift som är upplupen vid ikraftträdandet kvarstår.

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1541

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1541

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)