SFS 2011:1543 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

111543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 2 och 5 §§ lagen

(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet

3 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

4

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet
för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyn-

digheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. förebyggande av överskuldsättning,
6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande, och

7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

5

För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i da-

tabasen:

1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
4. näringsförbud,
5. egendom som berörs i ett mål,
6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,
7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende,

och

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

4 Senaste lydelse 2011:532.

5 Senaste lydelse 2006:733.

SFS 2011:1543

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1543

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8. Kronofogdemyndighetens anmälan av misstanke om brott samt, om

uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lag-
överträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgöran-

de av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åta-
gande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)