SFS 2011:1544 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 kap. 2 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar, och

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

SFS 2011:1544

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011