SFS 2011:1545 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

111545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 46 kap. 4 § samt rubriken närmast

före 46 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

46 kap.

Betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat
m.m.

4 §

Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan

stat eller av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och av-
gifter inom Europeiska unionen, får betalningssäkring även användas för att
säkerställa betalning av utländsk skatt, avgift, särskild avgift eller ränta.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

SFS 2011:1545

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011