SFS 2011:1546 Förordning om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

111546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bistånd med indrivning av skatter och avgifter
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Euro-
peiska unionen.

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna

förordning.

Organisation

2 §

Kronofogdemyndigheten ska utse ett centralt kontaktkontor med

huvudansvar för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt
lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom
Europeiska unionen, och underrätta Europeiska kommissionen om detta. Om
Kronofogdemyndigheten utser andra kontaktkontor eller kontaktorgan inom
myndigheten, ska kommissionen underrättas om dessa.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

3 §

En begäran om bistånd med indrivning ska åtföljas av det enhetliga do-

kument som avses i artikel 12 i direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om
ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och
andra åtgärder

1. Närmare bestämmelser om det enhetliga dokumentet finns i

artikel 16 i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomför-
andet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bi-
stånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgär-
der

2, och i bilaga II till den förordningen.

En begäran om säkerhetsåtgärder ska åtföljas av beslutet om betalnings-

säkring.

1 EUT L 84, 31.3.2010, s. 1 (Celex 32010L0024).

2 EUT L 302, 19.11.2011, s. 16 (Celex 32011R1189).

SFS 2011:1546

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1546

4 §

Om Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i en annan medlems-

stat, ska myndigheten

1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till

grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till
den andra myndigheten,

2. om fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga doku-

mentet blir föremål för om- eller överprövning, underrätta den andra myn-
digheten om vad om- eller överprövningen avser,

3. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller åter-

kallelse av en begäran om indrivning och skälen för ändringen eller återkal-
lelsen, och

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidta-

gits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga pre-
skriptionstiden.

5 §

Om Kronofogdemyndigheten har utsett en tjänsteman att utföra en

sådan uppgift som avses i 9 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning
av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, ska myndigheten utfärda
skriftligt tillstånd att utföra denna uppgift. Tillståndet ska innehålla identifie-
ringsuppgifter och uppgift om befattning.

6 §

Kronofogdemyndigheten ska betala sådan ersättning som den andra

medlemsstaten kan vara berättigad till för kostnader eller förluster som upp-
står på grund av åtgärder som har vidtagits av den anmodade myndigheten
och som bedöms vara ogrundade av skäl som är hänförliga till

� fordrans riktighet, eller
� giltigheten hos det dokument som medger verkställighetsåtgärder eller

säkerhetsåtgärder och som har utfärdats av en svensk domstol eller annan
svensk myndighet.

7 §

Om det uppkommer rest på grund av växling till svenska kronor av ett

belopp som varit avsett att täcka en fordran som är föremål för bistånd med
indrivning eller därför att en myndighet i den andra staten eller bank eller
annan som förmedlat betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller rest-
beloppet bort.

Bistånd i Sverige åt en annan medlemsstat

8 §

Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot en begäran om bistånd,

ska myndigheten

1. omedelbart underrätta den andra myndigheten om de åtgärder som vid-

tas med anledning av en begäran om delgivning,

2. snarast underrätta den andra myndigheten om eventuella åtgärder som

vidtas med anledning av en begäran om indrivning,

3. om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat

sätt bestrider fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga
dokumentet, upplysa den parten om att talan ska väckas vid behörig instans i
den andra medlemsstaten och i enlighet med dess lagstiftning, och

background image

3

SFS 2011:1546

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidta-

gits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga pre-
skriptionstiden.

Ersättning för bistånd i vissa fall

9 §

I fråga om ersättning för bistånd med indrivning får Kronofogde-

myndigheten komma överens med den behöriga myndigheten i den andra
medlemsstaten om ersättning som är anpassad till det enskilda fallet, om
indrivningen

� är förenad med särskilt stora svårigheter eller kostnader, eller
� avser organiserad brottslighet.

Synpunkter från Skatteverket om borgenärsuppgifter

10 §

Om en fråga om någon sådan åtgärd som avses i lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp av den anmo-
dade myndigheten i en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten
inhämta Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmo-
dade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svenska myndighet kan vara

skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första sycket.

Statistikuppgifter m.m. till Europeiska kommissionen

11 §

Kronofogdemyndigheten ska till Europeiska kommissionen lämna de

statistikuppgifter och andra upplysningar som avses i artikel 27.1 och 2 i
direktiv 2010/24/EU.

Bemyndigande

12 §

Kronofogdemyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2011:1537) om

bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
och

2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011