SFS 2011:1547 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

111547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter,

viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten
och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala

som annan särskild rättsverkan av brott,

2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband

med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens
beslut ska återbetalas,

3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att

ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om kon-

sulärt ekonomiskt bistånd,

5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp

som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild
föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med

indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteri-

förrättningar,

9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel,

10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör

i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en
övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m.
med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om ford-
ringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

1 Senaste lydelse 2011:1041.

SFS 2011:1547

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1547

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för pröv-
ning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun med-
delat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljö-
balken,

12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utländsk allmän avgift

enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift
eller pålaga.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)