SFS 2011:1548 Förordning om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

111548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:320) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1990:320) om ömsesidig

handräckning i skatteärenden ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande
lydelse.

11 §

1

Om en fråga om någon åtgärd som avses i lagen (2007:324) om Skat-

teverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp av den anmodade
myndigheten i en främmande stat, ska Kronofogdemyndigheten inhämta
Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmodade myn-
digheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan vara

skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 11 § upphävd genom 2006:767.

SFS 2011:1548

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011