SFS 2011:1551 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

111551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 14 och 17 §§ förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha

följande lydelse.

14 §

2

Av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om

administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

3 fram-

går att uppgifter om mervärdesskatt får lämnas ut till behörig myndighet i
annat land inom EU.

17 §

4

Av förordning (EU) nr 904/2010 framgår att behörig myndighet i an-

nat land inom EU får ha direktåtkomst till uppgifter om mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2003:1023.

3 EUT L 268, 12.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0904).

4 Senaste lydelse 2003:1023.

SFS 2011:1551

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011