SFS 2011:1552 Förordning om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

111552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:789) om
Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:789) om Skatte-

verkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

dels att 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande

lydelse.

6 a §

Om bistånd med indrivning har begärts i en annan stat av en fordran

som lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsupp-
gifter är tillämplig på, och Skatteverket vill ta upp frågan om huruvida det
bör vidtas en åtgärd i den andra staten som motsvarar någon åtgärd som av-
ses i den lagen, ska Kronofogdemyndigheten inhämta verkets synpunkter
och vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan vara

skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första stycket.

10 §

Skatteverket får i den utsträckning det behövs för att tillvarata borge-

närens rätt på grund av en fordran som verket gör gällande i en konkurs

1. ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader som konkursboet

kan bli skyldigt att betala när boet väcker talan vid domstol eller träder in
som part i en rättegång,

2. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan tillfogas

konkursboets motpart om konkursboet beviljas kvarstad eller annan säker-
hetsåtgärd,

3. ställa säkerhet i form av borgen eller ta på sig betalningsansvar för kost-

nader som konkursboet kan bli skyldigt att betala på grund av andra åtgärder
som boet avser att vidta,

4. betala förskott eller på annat sätt ta på sig betalningsansvar för förrätt-

ningskostnader som kan uppkomma i samband med konkursboets begäran
om verkställighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2011:1552

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1552

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)