SFS 2011:1553 Förordning om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

111553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/
2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt
samarbete och kampen mot
mervärdesskattebedrägeri;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande

1.

1 §

Skatteverkets huvudkontor är sådant centralt kontaktkontor som avses i

artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om
administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

2.

2 §

Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 17 i för-

ordning (EU) nr 904/2010. Verket ska också till Europeiska kommissionen
lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den förordningen.

3 §

Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket

förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt 2 § och artikel 13.1 i förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av informa-

tion och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra
medlemsstaters myndigheter enligt den förordningen bedrivs på ett effektivt
sätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 § och i

övrigt den 1 januari 2012.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2003:1107) om till-

lämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om
administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av
förordning (EEG) nr 218/92.

3. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfa-

rande till utgången av 2012.

1 Jfr rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt
samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1,
Celex 32010R0904).

2 EUT L 268, 12.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0904).

SFS 2011:1553

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1553

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)