SFS 2011:1554 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

111554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

3

dels att 4 kap. 14 f och 14 g §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 14 f § ska utgå,
dels att 4 kap. 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

4

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgif-

terna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte
annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana

kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig
andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till till-
verkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, ska en
upplysning om detta lämnas i en not.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats
från tidigare år.

9 §

5

Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av 10, 12, 13 a, 14 a

eller 14 e § tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

1 Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring
av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut
och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt
försäkringsföretag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse av
4 kap. 14 f § 2004:1173
4 kap. 14 g § 2004:1173
rubriken närmast före 4 kap. 14 f § 2004:1173.

4 Senaste lydelse 2010:1515.

5 Senaste lydelse 2004:1173.

SFS 2011:1554

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1554

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för

tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffnings-
värdet tillämpas 3 § andra–fjärde styckena.

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för be-

räknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaff-
ningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat
värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ användas i stället för netto-
försäljningsvärdet.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för

anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på
balansdagen.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk

eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)