SFS 2011:1555 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

111555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 1 och 2 §§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha
följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande bestämmelser

om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och

omsättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

1 Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring
av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut
och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt
försäkringsföretag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse 2006:872.

4 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2011:1555

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1555

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskriv-
ningsfonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till
reservfond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 §

andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om dom-
stolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse i tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får till-

lämpa 14 b § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)