SFS 2011:1556 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

111556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 1, 2, 5, 6 och 7 §§ lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande bestämmelser

om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6�8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första�fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a�14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

ska tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

1 Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring
av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut
och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt
försäkringsföretag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse 2006:873.

4 Senaste lydelse 2009:36.

SFS 2011:1556

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1556

3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1�7)
samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på

placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella
tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av

aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivnings-
fond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivnings-

fonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels

sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III)
som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar
tas upp till sitt verkliga värde.

9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens

medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag
som det hänvisas till i den bestämmelsen.

11. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

12. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b §

tredje stycket.

13. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placerings-

risken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.

5 §

5

Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till

sitt verkliga värde.

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i

en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under
Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt.

6 §

6

Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt

verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovis-
ningslagen (1995:1554) ska redovisas som särskilda poster i resultaträk-

5 Senaste lydelse 2004:1177.

6 Senaste lydelse 2004:1178.

background image

3

SFS 2011:1556

ningen, om inte värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde
enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag.

7 §

7

Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångs-

punkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt
värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balans-
räkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstill-
gångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 §
eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554), ska på
samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffnings-
värdet lämnas i en not.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2004:1178.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011