SFS 2011:1557 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

111557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för radio och tv;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för radio och tv ska införas en ny paragraf, 26 §, samt när-
mast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

26 §

Med stöd av förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrande-

frihetsärenden ska myndigheten ta ut en avgift för ansökningar om utgiv-
ningsbevis. Myndigheten ska disponera avgifterna. Avgifterna ska täcka de
direkta utgifterna för verksamheten när det gäller utgivningsbevis.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:1557

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011