SFS 2011:1558 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

111558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 7 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande
lydelse.

7. Den som sänder kommersiell radio och omfattas av punkten 6 ska
betala avgift
a) enligt 15�17 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om till-

ståndet ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller

b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och
radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli
2001.
När Myndigheten för radio och tv tillämpar 17 § andra stycket i den upp-

hävda lokalradiolagen i fråga om den avgift som avses i första stycket a, ska
myndigheten för varje tillståndshavare göra en proportionell minskning av
avgiften så att det totala avgiftsuttaget per år för samtliga tillstånd minskas
med sammanlagt 12 miljoner kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Myndigheten för radio och tv ska senast den 31 januari 2012 fastställa

de belopp som ska betalas under 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61.

SFS 2011:1558

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011