SFS 2011:1559 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

111559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:41) om finansie-

ring av radio och TV i allmänhetens tjänst

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som

är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och tv-avgift enligt
denna lag under förutsättning att

1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket

radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändnings-
verksamheten, och

2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798.

3 Senaste lydelse 2010:724.

SFS 2011:1559

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011