SFS 2011:1560 Förordning om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet

111560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kostnader för verksamheten
Kulturarvslyftet;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för

verksamheten Kulturarvslyftet.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att genom Kulturarvslyftet erbjuda

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en meningsfull och utveck-
lande sysselsättning samt bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra
kulturarvet och kulturmiljön.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Om det finns medel, lämnas statsbidrag enligt denna förordning till

kostnader för att inom Kulturarvslyftet ordna sådana utvecklingsanställning-
ar som avses i 4 § samt sådana förberedande insatser som avses i 5 §.

Bidrag får lämnas till myndigheter, institutioner och andra organ som

bedriver verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet.

4 §

En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får ordnas för perso-

ner som får anvisas till utvecklingsanställning enligt förordningen
(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga, och som

1. har deltagit i arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program, eller

2. får sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbal-

ken och kan antas komma att förbruka dagarna med sådan ersättning inom
tolv månader, eller får tidsbegränsad sjukersättning enligt 4 kap. 31 § lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Första stycket 2 gäller endast för personer som omfattas av insatser i sam-

verkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

SFS 2011:1560

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1560

5 §

En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får föregås av en

högst tre månader lång anvisning till förberedande insatser enligt förord-
ningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

6 §

Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller konkurs.

7 §

Statsbidrag lämnas inte om anordnaren blir kompenserad för sina kost-

nader för sådana utvecklingsanställningar och förberedande insatser som av-
ses i 4 och 5 §§ genom annat statligt stöd.

�rendenas handläggning

8 §

Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag enligt denna för-

ordning.

Innan Riksantikvarieämbetet beslutar om statsbidrag ska myndigheten

höra Arbetsförmedlingen.

9 §

Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikva-

rieämbetet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

10 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 13 § anges.

11 §

Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om högst ett år.

Statsbidragets storlek

12 §

Statsbidraget beräknas efter antalet anställda i sådan verksamhet som

avses i 4 § och lämnas till anordnare av utvecklingsanställningar med 5 000
kronor per månad och anställd.

Statsbidrag till anordnare av förberedande insatser enligt 5 § lämnas med

130 kronor per dag och person under förutsättning att de personer som deltar
i sådana insatser får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om akti-
vitetsstöd.

Redovisning

13 § Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Riksan-
tikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga upp-
gifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

�&terbetalning och återkrav

14 § Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vi-
dare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter.

background image

3

SFS 2011:1560

15 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-
ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget

av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan redovisning som

avses i 13 §, eller

6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

16 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Riksantikvarieäm-

betet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

17 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 16 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

18 §

Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller del-

vis efterge ett krav på återbetalning enligt 16 § eller ett krav på ränta enligt
17 §.

Bemyndigande

19 §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställighet av

denna förordning.

�verklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 §
får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med

den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011