SFS 2011:1562 Förordning om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

111562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1176) med
instruktion för Naturhistoriska riksmuseet;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1176) med

instruktion för Naturhistoriska riksmuseet ska ha följande lydelse.

1 §

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och

kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad
och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och
landskap.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna
tillgängligt för allmänheten,

2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera

kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,

3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myn-

dighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på
den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,

4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av

myndighetens verksamhet,

5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhets-

område, och

6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med

andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom
sitt verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:738.

SFS 2011:1562

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011