SFS 2011:1563 Förordning om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

111563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1199) med
instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1199) med instruktion

för Konstnärsnämnden ska införas två nya paragrafer, 2 a och 14 §§, samt
närmast före 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 a §

Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 § får den tillhandahålla

varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster
inom sitt verksamhetsområde.

Avgifter

14 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 a §,

besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:1563

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011