SFS 2011:1564 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

111564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1175) med
instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1175) med instruktion

för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska införas en ny
paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

fem ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:1564

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011