SFS 2011:1565 Förordning om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

111565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kostnader för vård av
kulturhistoriskt värdefulla fartyg;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för

vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §

Ändamålet med statsbidraget är att främja en långsiktigt hållbar för-

valtning av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till kostnader för sådan vård av kulturhistoriskt

värdefulla fartyg som sker för att tillgodose det ändamål som anges i 2 §. Bi-
draget lämnas till fartygets ägare och ska avse kulturhistoriskt motiverade
kostnader.

Vid bidragsgivningen ska ägarens egen insats och hans eller hennes

möjligheter att långsiktigt upprätthålla en ändamålsenlig förvaltning av de
kulturhistoriska värdena beaktas. Vidare ska det beaktas om fartyget är eller
avses bli tillgängligt för allmänheten.

4 §

Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller konkurs.

Ärendenas handläggning

5 §

Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna för-

ordning.

6 §

Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens mari-

tima museer. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövning-
en.

SFS 2011:1565

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1565

7 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 §

Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens

maritima museer redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga upp-
gifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

9 §

Statens maritima museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills

vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter.

10 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget

av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan redovisning som

avses i 8 §, eller

6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

11 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens maritima

museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

12 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima museer helt eller

delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta
enligt 12 §.

Bemyndigande

14 §

Statens maritima museer får meddela föreskrifter om verkställighet av

denna förordning.

Överklagande

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §
får dock inte överklagas.

background image

3

SFS 2011:1565

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011