SFS 2011:1567 Förordning om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-laboratoriet) i Lund

111567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:946) om den
nationella forskningsanläggningen i
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-
laboratoriet) i Lund;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1994:946) om den

nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-
laboratoriet) i Lund samt 1, 3, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om den nationella forskningsanläggningen i
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund

1 §

1

Vid Lunds universitet finns det ett elektronacceleratorlaboratorium

som benämns MAX IV-laboratoriet.

Laboratoriet ska vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor

och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. Även forskare från andra länder
ska kunna bedriva forskning vid laboratoriet.

3 § Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet ska det finnas en
direktör som utses av styrelsen.

5 §

2

Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Samtliga

ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med Vetenskaps-
rådet och Verket för innovationssystem.

6 §

3

Efter att ha inhämtat synpunkter från Lunds universitet ska Veten-

skapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande
underlag till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

1 Senaste lydelse 2010:1786.

2 Senaste lydelse 2000:1203.

3 Senaste lydelse 2000:1203.

SFS 2011:1567

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1567

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)