SFS 2011:1568 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

111568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:463) om vissa av-

gifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1

dels att nuvarande 7 § ska betecknas 7 a §,
dels att 1, 3, 5, 6, den nya 7 a, 8, 11, 12, 13–16 och 18 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 och 11 a §§, av

följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om

4–11 a, 13–15 och 19 §§,

2. med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 4–6, 11–12

och 15–19 §§,

3. med stöd av 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av

farligt gods i fråga om 4–6, 10 och 19 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §

I denna förordning avses med

provdrift: drift enligt ett provprogram inför övergång till normaldrift,
normaldrift: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som fram-

går av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

avveckling: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning är

avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av tillstånds-
havaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt
hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

kärnteknisk anläggning kategori 1: en kärnkraftsreaktor, en anläggning

för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,
en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en
anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är en sådan markdepone-
ring som avses i 5 § andra stycket 12,

kärnteknisk anläggning kategori 2: en forsknings- eller materialprov-

ningsreaktor,

kärnteknisk anläggning kategori 3: en anläggning för framställning av

kärnbränsle,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

SFS 2011:1568

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1568

kärnteknisk anläggning kategori 4: en anläggning för hantering, bearbet-

ning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör an-
läggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anlägg-
ning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärn-
avfall.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varar 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senaste ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan

ges in

1. med 2 020 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 010 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 505 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 100 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 010 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk

anläggning kategori 1,

6. med 505 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 253 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 50 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

10. med 50 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

12. med 100 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 20 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 50 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 20 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med

2 Senaste lydelse 2010:1546.

background image

3

SFS 2011:1568

kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1–14,

16. med 6 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne

som inte omfattas av en ansökan enligt 1–15, och

17. med 25 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än

en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med
det högsta beloppet som anges i någon av de punkterna.

6 §

3

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 160 kronor per timme
för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-

reaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala
en granskningsavgift

1. med 100 000 000 kronor per kalenderår från och med det kalenderår

som följer efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderår då reaktorn
efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i
provdrift, och

2. med 15 000 000 kronor per kalenderkvartal från och med det kalender-

år som följer efter det att reaktorn har tagits i provdrift till och med det
kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn efter ett särskilt god-
kännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i normaldrift.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debi-

tering.

7 a §

4

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en
anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en gransk-
ningsavgift med 4 500 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som
måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter
det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debite-

ring sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

8 §

5

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att

täcka medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kost-
nader för merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillstånds-
havaren ska betala en tilläggsavgift med 1 160 kronor per timme för det mer-
arbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får

3 Senaste lydelse 2010:1546.

4 Senaste lydelse av tidigare 7 § 2009:1606.

5 Senaste lydelse 2010:1546.

background image

4

SFS 2011:1568

dock tillläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000
kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild

debitering.

11 §

6

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förord-
ningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 468 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 270 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 217 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 434 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 55 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 434 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 55 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 55 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 55 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 976 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 55 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 55 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § an-

dra stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk
verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller

behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det
att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

6 Senaste lydelse 2010:1546.

background image

5

SFS 2011:1568

11 a §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-

reaktor som ersätter en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala
avgift enligt 11 § endast från och med det kalenderkvartal som följer efter
det att reaktorn tas i normaldrift.

12 §

7

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I–III, enligt den klassi-
ficering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har med-
delat med stöd av 7 § strålskyddsförordningen (1988:293), ska betala en
beredskapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhets-
myndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 340 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 283 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 71 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansö-

kan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det
kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.

13 §

8

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internatio-
nella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som
Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndighe-
ten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 549 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 215 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 325 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 313 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 13 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärn-

ämne än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillstån-

det gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att
Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från
anläggningen. För en kärnkraftreaktor under uppförande som ska ersätta en
permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvar-
talet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyn-
digheten.

14 §

9

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska be-

tala avgift för kärnämneskontroll med 1 160 kronor per timme för kontroll
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 Senaste lydelse 2010:1546.

8 Senaste lydelse 2010:1546.

9 Senaste lydelse 2010:1546.

background image

6

SFS 2011:1568

15 §

10

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärn-

kraftsreaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den
grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar
som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom
myndighetens verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens
tillsyn. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas
för varje kalenderkvartal

1. med 7 500 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt
att anläggningen får börja uppföras till och med det kvartal då reaktorn tas i
normaldrift,

2. med 1 445 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalen-

derkvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kvar-
tal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta har
anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

3. med 255 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid

då avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

16 §

11

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20

eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strål-
säkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för
varje kalenderår

1. med 4 400 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
2. med 4 500 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
3. med 1 800 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
4. med 1 950 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnos-

tik,

5. med 750 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

6. med 2 300 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

7. med 12 500 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

8. med 4 200 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger
100 gigabecquerel,

9. med 16 050 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
10. med 1 800 kronor per utrustning för radiografering,
11. med 750 kronor per utrustning för analys, kontroll och övervakning

samt slutna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

12. med 18 000 kronor per anläggning för strålsterilisering,

10 Senaste lydelse 2010:1546.

11 Senaste lydelse 2011:316.

background image

7

SFS 2011:1568

13. med 4 500 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
14. med 11 500 kronor per tillstånd för handel, installation och underhåll

av strålkällor,

15. med 750 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

16. med 11 300 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltappara-

ter för extern strålterapi,

17. med 3 800 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

18. med 11 300 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

19. med 17 000 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 70 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

21. med 112 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

22. med 3 850 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spalla-

tion för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger
1 megawatt, och

23. med 323 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har

tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 1 160 kronor per timme för arbete med
tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

18 §

12

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 1 160 kronor per timme för arbete som myndigheten har
utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

12 Senaste lydelse 2010:1546.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011