SFS 2011:1518 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

111518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 4 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

2

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas

komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp
per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5

socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock
endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas.
Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96�98 kap., särskilt bo-
stadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a�103 e kap.
samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska
beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av

makarnas sammanlagda inkomster.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

2 Senaste lydelse 2010:1284.

SFS 2011:1518

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011