SFS 2011:1550 Förordning om ändring i förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

111550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:781) med
instruktion för Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:781) med instruk-

tion för Kronofogdemyndigheten

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §

Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket avseende

gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatte-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1550

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011