SFS 2011:1569 Förordning om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

111569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner
till frivilliga;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 2 a, 5 och 11 §§ förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga ska ha följande lydelse.

2 §

1

När en frivillig tjänstgör under tid då det inte råder höjd beredskap, får

han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbild-

ning i en krigsbefattning eller vidareutbildning till instruktör,

2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret eller i lokal totalför-

svarsövning.

Vid annan tjänstgöring än som avses i första stycket får den frivillige dag-

ersättning om det inte är fråga om sådan verksamhet som ersätts enligt 2 a §.
Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas
dock dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon för-
lorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.

2 a §

2

När personal med avtal för tjänstgöring i Försvarsmakten enligt för-

ordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i Försvars-
makten under tid då höjd beredskap inte råder, får han eller hon ersättning
för arbete och tidsspillan

1. om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller
2. när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar stöd till en

annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av
regeringen.

Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om

motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.

5 §

3

Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad

en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga.

För in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag

betalas dagpenning endast om den frivillige visar att han eller hon förlorar
arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.

1 Senaste lydelse 2000:1073.

2 Senaste lydelse 2000:1073.

3 Senaste lydelse 1995:694.

SFS 2011:1569

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1569

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11 §

4

En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och

tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som en totalförsvarspliktig får
enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1995:694.