SFS 2011:1570 Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

111570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner
till hemvärnsmän;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1997:147) om förmåner till

hemvärnsmän ska ha följande lydelse.

2 a §

1

När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärns-

beredskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan
om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller när han eller hon medverkar
när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt
lag eller förordning eller efter beslut av regeringen. Ersättningen lämnas
enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning
till deltidsanställda brandmän.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1072.

SFS 2011:1570

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011