SFS 2011:1571 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

111571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 23 b och 23 d §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 24 § ska lyda ”Skyddsjakt enligt 7 § jaktla-

gen”.

23 b §

2

Om det finns förutsättningar enligt 23 a § och något annat inte

följer av 24 b §, får Naturvårdsverket efter ansökan av den som riskerar att
drabbas av skada eller på eget initiativ besluta om skyddsjakt efter björn,
varg, järv, lo, säl eller örn. Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig
skada kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt fattas även om någon
skada inte har inträffat.

Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket ska verket hö-

ra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller skyddsjakt efter säl.

23 d §

3

Om det finns förutsättningar enligt 23 c § och något annat inte föl-

jer av 24 a §, får Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter björn, varg,
järv och lo.

Ett beslut om jakt enligt första stycket får utformas och förenas med vill-

kor som är ändamålsenliga med hänsyn till de olägenheter som förekomsten
av täta rovdjurspopulationer orsakar.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2011:645.

3 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2011:1571

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011