SFS 2011:1573 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

111573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2

dels att 2 c § ska upphöra att gälla,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

3

För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner

sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller interna-
tionell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om avgifter och skat-
ter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i
den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som
är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partner-
skap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51).

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för hög-

kvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller
immunitet i enlighet med vad som framgår av artikel 8 respektive artikel 15 i
avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater
om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europe-
iska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma
att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande
och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om
Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila
personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogan-
de i detta sammanhang (SÖ 2005:7).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91.

2 Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse av 2 c § 2004:24.

3 Senaste lydelse 2005:368.

SFS 2011:1573

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011