SFS 2011:1574 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,

överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.
Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte vid ett ansökningsförfa-
rande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offent-
liggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretes-
sen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets

1 Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91.

2 Senaste lydelse 2011:1036.

SFS 2011:1574

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1574

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal affärsverk-
samhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

31 kap.

16 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhål-

landen när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2�4 och 12 §§
har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen
dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets
materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal affärsverk-
samhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:739.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,

överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.
Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte vid ett ansökningsförfa-
rande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offent-
liggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretes-
sen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets

1 Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91.

2 Senaste lydelse 2011:1036.

SFS 2011:1574

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1574

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal affärsverk-
samhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

31 kap.

16 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhål-

landen när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2�4 och 12 §§
har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen
dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets
materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal affärsverk-
samhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:739.