SFS 2011:1575 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling

111575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av tröskelvärden vid offentlig upphandling;

beslutat den 8 december 2011.

Regeringen ger till känna följande.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars

2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster

1, senast ändrat genom kommissionens

förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/
EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphand-
lingsförfaranden

2,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars

2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av bygg-
entreprenader, varor och tjänster

3, senast ändrat genom kommissionens för-

ordning (EU) nr 1251/2011,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/
EG och 2004/18/EG

4, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU)

nr 1251/2011, och

4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till

tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/
18/EG och 2009/81/EG

5.

1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

2 EUT L 319, 2.12.2011, s. 43 (Celex 32011R1251).

3 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

4 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

5 EUT C 353, 3.12.2011, s. 1 (Celex 52011XC1203(01)).

SFS 2011:1575

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1575

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:
130 000 euro

1 233 401 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2

och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

200 000 euro

1 897 540 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första

stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 000 000 euro

47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:
400 000 euro

3 795 080 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 000 000 euro

47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1:
400 000 euro

3 795 080 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 000 000 euro

47 438 500 kronor

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1037) av tröskel-

värden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)