SFS 2011:1576 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

111576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 a § hälso- och sjukvårdslagen2

(1982:763) ska ha följande lydelse.

26 a §

3

Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjuk-

vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter
för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för sådan tandvård
som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med sammanlagt 1 100 kronor,
eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter
betala ytterligare avgifter för sådan vård eller sådana förbrukningsartiklar
under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift
betalats.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård,

får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt
första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för

barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den

med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit
gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som

har uppkommit före den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2000:356.

SFS 2011:1576

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011