SFS 2011:1577 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

111577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 20 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

2

Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15 och
18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för
sådana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor

som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköps-
tillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 1 100 kronor lämnas

ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta
belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 1 100 kronor men inte 2 100 kronor,
2. 75 procent av den del som överstiger 2 100 kronor men inte 3 900 kronor,
3. 90 procent av den del som överstiger 3 900 kronor men inte 5 400 kronor,

samt

4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som överstiger 5 400 kronor.
Vad som sägs i andra och tredje styckena gäller inte för sådana varor som

avses i 18 § 3, som är kostnadsfria enligt 19 §.

Har en förälder eller har föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin

vård, tillämpas bestämmelserna i andra och tredje styckena gemensamt för
barnen. Kostnadsreducering gäller under ett år räknat från första inköps-
tillfället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses
även fosterförälder. Som förälder räknas även den som en förälder stadig-
varande sammanbor med och som är eller har varit gift med eller har eller
har haft barn med föräldern.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för inköp av förmånsberättigade

varor, om det första inköpstillfället inträffat före den 1 januari 2012.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97.

2 Senaste lydelse 2003:76.

SFS 2011:1577

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1577

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)