SFS 2011:1578 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

111578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 20 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och

upprätthålls samt att kunskap sprids om

1. katastrofmedicin, och
2. inom styrelsens verksamhetsområde, krisberedskap.
Styrelsen ska verka för att expertis inom dessa områden står till samhällets

förfogande vid kriser och katastrofer.

Inom ramen för vad som sägs i första stycket, får Socialstyrelsen finan-

siera verksamhet som bedrivs i kunskapscenter vid de myndigheter som
valts ut av styrelsen i syfte att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens
inom katastrofmedicin och krisberedskap. Socialstyrelsen ska besluta om in-
riktningen för sådan verksamhet som avses ovan och som finansieras av sty-
relsen samt stödja, följa upp och se till att verksamheten bedrivs effektivt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1578

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011