SFS 2011:1579 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

111579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

4 §

Bolagsverket prövar frågor om

1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan fö-

reskrift samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register,

2. ersättning till likvidatorer,
3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt

11 kap. 13 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar res-
pektive 25 kap. 42 § och 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),

4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap.

8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551),

5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebo-

lagslagen (2005:551),

6. likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag enligt

6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om
medlemsbanker respektive 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

7. dödande av förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket la-

gen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket
är inskrivningsmyndighet, och

8. dödande av förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 §

tredje stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1579

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011