SFS 2011:1580 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

111580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om körkortslagen (1998:488)3

dels att 2 kap. 7 och 14 §§, 3 kap. 8 § och 4 kap. 12�14 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 12 § ska utgå,
dels att nuvarande 2 kap. 5 a § ska betecknas 2 kap. 7 b §,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b och 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5�7 a, 9,

10, 12�15, 17 och 21 §§, 4 kap. 1�5 och 7�11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9 och 27 §§,
6 kap. 1 och 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 och 2 §§ och 10 kap. 2 § samt rubriken
närmast före 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a

och 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a och 28 §§, 6 kap. 7 a och 7 b §§ samt
närmast före 4 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och

motorredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och

förarbevis,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller

medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfär-
das,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller kör-

kort,

5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för

moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om
körkort (omarbetning) (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126), ändrat ge-
nom kommissionens direktiv 2009/113/EG (EUT L 223, 26.8.2009, s. 31, Celex
32009L0113).

3 Senaste lydelse av
2 kap. 7 § 2003:216 rubriken närmast före 4 kap. 12 § 2008:550.
2 kap. 14 § 2009:189
4 kap. 12 § 2008:1369
4 kap. 13 § 2008:1369
4 kap. 14 § 2008:1369

4 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2011:1580

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1580

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (1998:490) och i lagen (2007:1157) om yrkesförar-
kompetens.

2 kap.

Körkortsbehörighet för särskilda fordonstyper

5 §

5

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-

ningar.

5 Senaste lydelse 2009:189.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

moped klass I

A1

1. tvåhjulig motorcykel
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym
om högst 125 kubikcentimeter och en nettoeffekt av
högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilo-
watt/kilogram, eller
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en
nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande
mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger
0,1 kilowatt/kilogram.
2. trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 15
kilowatt.

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilo-
watt/kilogram och som, om fordonets originalutföran-
de har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst
den dubbla effekten.
2. trehjulig motorcykel som omfattas av behörighet
A1.

A

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt
och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt last-
bil samt enbart ett släpfordon som är kopplat till sådan
bil om
a) släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kilogram,
eller
b) bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte
överstiger 3,5 ton.
2. terrängvagn
3. motorredskap klass I
4. trehjulig motorcykel
5. fyrhjulig motorcykel

background image

3

SFS 2011:1580

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en

högre nettoeffekt än 15 kilowatt endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

7 a §

Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov ger behörig-

heten B även rätt att framföra ett släpfordon vars totalvikt överstiger
750 kilogram och i kombination med dragfordonets totalvikt överstiger 3,5
men inte 4,25 ton (utökad behörighet B).

7 b §

6

Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM.

8 §

Körkort med behörigheten CE, D1E eller DE ger även behörigheten

BE. Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten C1E.

BE

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5
ton.

C1

tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och per-
sonbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt en-
bart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller
flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bi-
lens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte
överstiger 12 ton.

C

tung lastbil och personbil över 3,5 ton samt enbart ett
lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1

buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver fö-
rarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan
buss.

D1E

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
buss.

D

buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett
lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
buss.

6 Senaste lydelse av tidigare 5 a § 2009:189.

background image

4

SFS 2011:1580

3 kap.

1 §

7

Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,
2. är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar

här,

3. har fyllt
a) 15 år för behörigheten AM,
b) 16 år för behörigheten A1,
c) 18 år för behörigheterna A2, B, BE, C1 och C1E,
d) 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst två år,

eller har fyllt 24 år, för behörigheten A,

e) 21 år för behörigheterna C, CE, D1 och D1E,
f) 24 år för behörigheterna D och DE, och
4. har avlagt godkänt förarprov.
Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en

annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller som
har ett körkort som i en sådan stat är föremål för en åtgärd som är att likställa
med återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i 12 § eller 13 §

första stycket 1 eller 7 eller sista stycket, får ett nytt körkort utfärdas utan att
förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har
meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För ut-
färdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

1 a §

Trots ålderskravet 21 år i 1 § första stycket 3 e får körkort utfärdas

för behörigheterna C, CE, D1 och D1E för en sökande som har fyllt 18 år,
om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan
grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § respektive 3 kap. 7 § andra stycket
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 24 år i 1 § första stycket 3 f får körkort utfärdas för

behörigheterna D och DE för en sökande som har fyllt

1. 20 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom

sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen om yrkes-
förarkompetens,

2. 21 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom

sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första stycket samma lag,

3. 23 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom

sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 6 § samma lag.

Trots ålderskravet 20 år i andra stycket 1 får körkort utfärdas för en sökan-

de som har fyllt 18 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som körs
utan passagerare eller som används i linjetrafik, där linjens längd inte över-
stiger 50 kilometer.

Trots ålderskravet 23 år i andra stycket 3 får körkort utfärdas för en sökan-

de som har fyllt 21 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som
används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

7 Senaste lydelse 2010:485.

background image

5

SFS 2011:1580

4 §

8

Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för

övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte
avläggas om spärrtid, giltighetstid för återkallelse tills vidare eller villkorstid
löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § för-

sta stycket 1 och 3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §. För behörigheten AM
krävs dessutom att sökanden uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har
gått igenom utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbild-
ning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas
1. för behörigheten A av den som redan har ett körkort med behörigheten

A2 eller A1, eller

2. för behörigheten A2 av den som redan har ett körkort med behörigheten

A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1�3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §.

4 a §

9

Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas

endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är
förenad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst

till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfär-
dats.

5 §

10

Sökanden ska godkännas i förarprovet, om provet visar att han eller

hon

1. för behörigheten AM, har de kunskaper som från trafiksäker-

hetssynpunkt bör krävas för denna behörighet, och

2. för övriga behörigheter, har de kunskaper och den förmåga samt upp-

visar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för behörig-
heten i fråga.

6 §

11

Körkort med behörigheten C1, C, D1 eller D får utfärdas endast för

den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort
med behörigheten C1, C, D1, D, C1D1, C1D, CD1 eller CD får dock körkort
med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt.

7 §

12

Körkort med behörigheten BE, C1E, CE, D1E eller DE får utfärdas

endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft
körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansö-
kan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt.

7 a §

13

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om

sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt

8 Senaste lydelse 2010:1914.

9 Senaste lydelse 2008:550.

10 Senaste lydelse 2009:189.

11 Senaste lydelse 2003:216.

12 Senaste lydelse 2003:216.

13 Senaste lydelse 2003:216.

background image

6

SFS 2011:1580

skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet ska ske
med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte heller vid ett sådant sär-

skilt körprov som avses i 2 kap. 7 a § för den som redan innehar behörighet
B.

Vid sådana körprov som avses i denna paragraf tillämpas i övrigt bestäm-

melserna om körprov i 4 och 5 §§.

9 §

Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot

att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden,
ska en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid).
Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år.

10 §

14

När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de

särskilda villkor för innehavet av körkortstillståndet eller körkortet som är
nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt beslutas. Sådana villkor får också
beslutas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfär-
dats.

12 §

Behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE fortsätter att gäl-

la efter förnyelse av körkortet enligt 14 § andra stycket endast om körkorts-
havaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska
kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

13 §

15

Ett körkort gäller inte om

1. det inte har förnyats efter föreläggande,
2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
3. det har ersatts med annat körkort,
4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,
5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i

andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten
som ska behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet ska behål-
las,

6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och villkorsti-

den löpt ut, eller

7. det inte lämnats ut inom ett år från den dag då det utfärdats.
Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det.

Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

14 §

Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska förnyas

inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats.

Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska

förnyas vart femte år från det att det har utfärdats.

Körkortet ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller

om någon uppgift i det har ändrats.

14 Senaste lydelse 2003:216.

15 Senaste lydelse 2010:1914.

background image

7

SFS 2011:1580

14 a §

Ett körkort får förnyas enligt 14 § första eller andra stycket om

körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige,
2. studerar här sedan minst sex månader, eller
3. varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i

någon annan stat inom EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § tredje stycket om körkortshavaren
1. är permanent bosatt i Sverige, eller
2. inte är permanent bosatt i någon annan stat inom EES.

15 §

16

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig

1. körkortet, eller
2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger

rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling
som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en

bilinspektör eller polis begär det.

17 §

17

Bestämmelserna i 2�3 och 9�11 §§, 13 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket gäller även traktorkort.

21 §

18

För förarbevis ska i tillämpliga delar följande bestämmelser gälla:

1. 1 § sista stycket, om utfärdande av körkort i vissa fall utan avläggande

av nytt förarprov,

2. 5 § 1 om godkännande i förarprov,
3. 11 § om första giltighetsdag,
4. 13 § första stycket 1�3 och 7 samt andra stycket, om ogiltighet,
5. 14 § första och tredje styckena, om förnyelse, och
6. 15 §, om skyldighet att medföra körkort.

4 kap.

1 §

19

Under de förutsättningar som anges i 2�5 §§ får den övningsköra som

1. innehar körkortstillstånd och för att få körkort vill öva sig i att med eller

utan släpfordon köra bil, motorcykel eller moped klass I, eller

2. utbildar sig till förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.
Kravet på innehav av körkortstillstånd enligt första stycket 1 gäller dock

inte den som redan har ett körkort med

1. behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse

automatväxlat fordon, och övningskörningen ska ske med ett manuellt växlat
fordon för vilket samma behörighet krävs, eller

2. behörighet B, och övningskörningen ska ske med fordon för vilka det

krävs sådan utökad behörighet B som avses i 2 kap. 7 a §.

16 Senaste lydelse 2003:216.

17 Senaste lydelse 2009:189.

18 Senaste lydelse 2009:189.

19 Senaste lydelse 2009:189.

background image

8

SFS 2011:1580

2 §

20

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en

ålder av

1. 14 år och 9 månader för körning med moped,
2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling

eller med fordon som kräver behörighet A1,

3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,
4. 17 år och 6 månader för körning med
a) fordon som kräver behörighet A2,
b) andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller

7 b, eller

c) fordon som kräver utökad behörighet B,
5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,
6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som

kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort
med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

7. 20 år för körning med
a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller
b) trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt, och
8. 23 år för körning med
a) fordon som kräver behörighet D eller DE,
b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkorts-

havaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex
månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som

avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en
introduktionsutbildning.

2 a §

Trots ålderskravet 20 år i 2 § första stycket 7 får den som har fyllt

18 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 3 §
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 23 år i 2 § första stycket 8 får den som har fyllt 20 år

körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första
stycket eller 6 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

3 §

Den som är minst 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola

med sådan motorcykel som kräver behörighet A under förutsättning att den
som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sid-
vagn.

4 §

�vningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C1, C1E,

C, CE, D1, D1E, D eller DE får ske endast om den som övningskör har ett
körkort med behörigheten B eller har haft körkort för det slag av fordon med
vilket körningen sker.

5 §

21

�vningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och

skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

20 Senaste lydelse 2010:799.

21 Senaste lydelse 2009:189.

background image

9

SFS 2011:1580

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i

trafikskola för annan körkortsbehörighet än AM,

2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med
något av dessa fordonsslag,

3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet

eller Försvarsmakten, eller

4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i

andra fall än som avses i 1 och 3 för annan körkortsbehörighet än AM.

7 §

22

Godkännande som handledare enligt 5 § 4 får endast meddelas den

som

1. har fyllt 24 år,
2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft sådan behö-

righet, och

4. någon gång under de senaste fem åren har genomgått introduk-

tionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för behörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort

under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och fjärde
styckena. Ett godkännande som handledare får inte heller meddelas den vars
körkortsinnehav är eller under de tre senaste åren har varit förenat med vill-
kor om alkolås.

8 §

23

Ett godkännande som handledare enligt 7 § gäller i fem år.

Ett godkännande som handledare upphör att gälla, om handledarens kör-

kort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §.
Detsamma gäller om handledarens körkortsinnehav förenas med villkor om
alkolås.

Introduktionsutbildning och riskutbildning

9 §

24

Introduktionsutbildning som avses i 2 § andra stycket och 7 § första

stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen. Detsamma
gäller riskutbildning som avses i 3 kap. 4 a §.

Transportstyrelsen får ge sådana tillstånd till fysiska och juridiska perso-

ner, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

10 §

25

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna

enligt 9 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om introduk-
tionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap.
1 § inte följs. Ett tillstånd får även återkallas om tillståndshavaren begär det.

22 Senaste lydelse 2010:1914.

23 Senaste lydelse 2010:1914.

24 Senaste lydelse 2010:799.

25 Senaste lydelse 2008:1369.

background image

10

SFS 2011:1580

11 §

26

Transportstyrelsen utövar tillsyn över introduktionsutbildningen och

riskutbildningen.

Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra stycket är upp-

fyllda och att föreskrifter om introduktionsutbildning eller riskutbildning
som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § följs.

Den som bedriver introduktions- eller riskutbildning ska på begäran av

Transportstyrelsen lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och
lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

5 kap.

2 a §

27

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

gäller inte

1. vad som sägs om återkallelse i 3 § 5�8 och om omhändertagande i 7 §

första stycket 3, och

2. vad som anges i 14 § och 15 § sista stycket om innehav av och ansökan

om körkortstillstånd som villkor för utfärdande av nytt förarbevis.

Trots 13 § får en ansökan om utfärdande av förarbevis prövas innan
1. spärrtid löpt ut enligt 3 kap. 9 §, eller
2. spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut, om åter-

kallelse skett enligt 3 § 5 eller 6.

3 §

28

Ett körkort ska återkallas, om

1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till
a) grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott,

b) rattfylleri enligt 4 § samma lag,
c) grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag,
d) brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller

e) brott mot 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen

(2004:519),

2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott

och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bris-

tande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafi-
kens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller
spårvagn,

4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller

en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus,
underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot
någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om
överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör

ha körkort,

26 Senaste lydelse 2008:1369.

27 Senaste lydelse 2009:189.

28 Senaste lydelse 2004:524.

background image

11

SFS 2011:1580

6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyl-

dig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa
hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina person-
liga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkorts-
pliktigt fordon,

7. körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han
från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

8. körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov, eller

9. det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och

hindret fortfarande består.

9 §

29

I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i såda-

na fall som avses i 3 § 2�6, om varning av särskilda skäl kan anses vara en
tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri

enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
brott mot 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och
alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille
i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften.

25 a §

Polisen har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som fram-

förs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om
alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som
uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning.
Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

27 §

30

Den typ av alkolås som används ska vara godkänd.

Ett godkännande får återkallas om föreskrifter om godkännande av

alkolås som har meddelats i anslutning till denna lag inte följs. Om det kan
antas att felet eller bristen rättas får i stället varning meddelas.

28 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter

om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till denna lag.

Den som har fått ett alkolås godkänt ska på begäran av Transportstyrelsen

ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för
tillsynen.

6 kap.

1 §

31

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i

Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är perma-
nent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant

29 Senaste lydelse 2004:524.

30 Senaste lydelse 2010:1914.

31 Senaste lydelse 2004:1087.

background image

12

SFS 2011:1580

körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6�
8 §§.

�ven andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om kör-

kortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de
konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 septem-
ber 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat
på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans
med

1) en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska,

danska eller norska, eller

2) ett internationellt körkort som är utformat i överensstämmelse med

någon av förebilderna i ovannämnda konventioner eller i den konvention om
vägtrafik som har undertecknats i Paris den 24 april 1926.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller

endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller

Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt
svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkor-
tet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grun-
das på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte ske
även om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som
omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får
utbyteskörkortet endast ge sådan behörighet om körkortshavaren i samband
med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet
är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om

körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i
3 kap. 2 §.

7 a §

Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas enligt 7 § om körkortet, i en

annan stat inom EES, är föremål för en åtgärd som är att likställa med åter-
kallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

7 b §

Trots 3 kap. 14 § andra stycket ska ett körkort som har lämnats i

utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES och
som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
DE förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på
ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättningen skedde före utgången av
denna giltighetstid.

7 kap.

2 §

32

Transportstyrelsen prövar frågor om

32 Senaste lydelse 2010:1914.

background image

13

SFS 2011:1580

1. medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket,
2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,
3. godkännande av handledare,
4. förnyelse av körkort,
5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,
6. körkortstillstånd,
7. körkortsingripande,
8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och
9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning

enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om
1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,
2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra

stycket, och

3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1.
Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 kap.

1 §

33

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer

av 2 §,

2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,
3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduk-

tionsutbildning eller riskutbildning, och

4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktions-

utbildning eller riskutbildning.

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

2 §

34

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om utfärdande av traktorkort eller förarbevis,
2. beslut i fråga om utfärdande av körkort i annat fall än som avses i 1 §

första stycket 2,

3. beslut i fråga om
a) förnyelse av förarbevis, och
b) förnyelse av körkort i andra fall än då beslut att inte förnya körkortet

fattas med stöd av 3 kap. 14 a §,

4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,
5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av körkortstillstånd, kör-

kort, traktorkort eller förarbevis, och

6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

33 Senaste lydelse 2009:1352.

34 Senaste lydelse 2009:1352.

background image

14

SFS 2011:1580

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10 kap.

2 §

35

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att kör-

kortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren
anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren under-
rätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning
att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå
från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar

finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att
ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller
utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap.

25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas

dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en förarbehörighet som har för-

värvats före den 19 januari 2013. För ett körkort som utfärdats före detta
datum ska dock 3 kap. 12, 14 och 14 a §§, 7 kap. 2 § första stycket 4 och
8 kap. 2 § tillämpas i sina nya lydelser från och med den 19 januari 2013. Ett
körkort med behörighet C, CE, D eller DE ska därvid förnyas första gången
enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt
äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, dock
senast den 19 januari 2023.

4. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE,

D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsva-
rande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari
2013. Därvid ska 2 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för godkännande som handledare

som har meddelats före den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

35 Senaste lydelse 2010:799.