SFS 2011:1581 Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

111581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse

2 ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att gälla den

1 januari 2012.

2. För en körkortshavare som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för

vilken villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska dock dels
bestämmelserna i lagen fortsätta att tillämpas, dels 5 kap. 25 a § körkorts-
lagen (1998:488) från och med den 1 februari 2012 ha motsvarande tillämp-
ning.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

2 Senaste lydelse av lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelse 2010:1915.

SFS 2011:1581

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011