SFS 2011:1582 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

111582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i yrkestrafiklagen (1998:490);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � yrkestrafiklagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:490) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en l�kare vid unders�kning av en innehavare av taxif�rarlegi-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">timation finner att denne av medicinska sk�l �r ol�mplig att inneha s�dan<br/>legitimation, ska l�karen anm�la det till Transportstyrelsen. Innan n�gon<br/>anm�lan g�rs ska l�karen underr�tta innehavaren. Anm�lan beh�ver inte<br/>g�ras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att f�lja l�ka-<br/>rens tills�gelse att avst� fr�n att f�ra ett fordon i s�dan trafik som avses i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en l�kare vid unders�kning eller genomg�ng av journalhandlingar fin-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ner det sannolikt att k�rkortshavaren av medicinska sk�l �r ol�mplig att ha<br/>taxif�rarlegitimation och k�rkortshavaren mots�tter sig fortsatt unders�k-<br/>ning eller utredning, ska l�karen anm�la f�rh�llandet till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:1356.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1582</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utf�rdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � yrkestrafiklagen

(1998:490) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

5 �

2

Om en l�kare vid unders�kning av en innehavare av taxif�rarlegi-

timation finner att denne av medicinska sk�l �r ol�mplig att inneha s�dan
legitimation, ska l�karen anm�la det till Transportstyrelsen. Innan n�gon
anm�lan g�rs ska l�karen underr�tta innehavaren. Anm�lan beh�ver inte
g�ras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att f�lja l�ka-
rens tills�gelse att avst� fr�n att f�ra ett fordon i s�dan trafik som avses i 1 �.

Om en l�kare vid unders�kning eller genomg�ng av journalhandlingar fin-

ner det sannolikt att k�rkortshavaren av medicinska sk�l �r ol�mplig att ha
taxif�rarlegitimation och k�rkortshavaren mots�tter sig fortsatt unders�k-
ning eller utredning, ska l�karen anm�la f�rh�llandet till Transportstyrelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2012.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

2 Senaste lydelse 2009:1356.

SFS 2011:1582

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;