SFS 2011:1582 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

111582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen

(1998:490) ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegi-

timation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan
legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan någon
anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte
göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läka-
rens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1 §.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar fin-

ner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha
taxiförarlegitimation och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersök-
ning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

2 Senaste lydelse 2009:1356.

SFS 2011:1582

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011