SFS 2011:1584 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

111584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1111) med
instruktion för Patent- och registreringsverket;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1111) med instruktion

för Patent- och registreringsverket ska införas en ny paragraf, 2 a §, av föl-
jande lydelse.

2 a §

Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt

stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet. Verket ska
göra detta genom att informera om och bidra till ökad förståelse för hante-
ringen av immateriella tillgångar hos företag och aktörer inom det offentliga
innovationssystemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1584

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011