SFS 2011:1585 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

111585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:146) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska införas
två nya paragrafer, 5 a och 8 a §§, av följande lydelse.

5 a §

Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det ge-

nerationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets

miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar närings-
livets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

8 a §

Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå Regerings-

kansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1585

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011