SFS 2011:1586 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

111586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruk-

tion för Tillväxtverket

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 13 a §§,

av följande lydelse.

2 §

Tillväxtverket ska

1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet,
2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles-

och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas
och vidareutvecklas,

3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv

stöder utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv,

4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag

och medborgare i serviceglesa områden, och

5. främja entreprenörskap vid universitet och högskolor.

4 §

1

Tillväxtverket ska

1. utforma och genomföra insatser för kvinnors och mäns entreprenörskap

och företagande, i syfte att öka företagens konkurrenskraft,

2. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är

relevant för företagen och vägleda blivande och redan etablerade företagare
till andra myndigheter, organisationer och aktörer som främjar företagsut-
veckling,

3. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information

till företag om regionala företagsstöd,

4. bidra till genomförandet av den nationella strategin för regional kon-

kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och bidra till
det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt från förordningen (2007:713)
om regionalt tillväxtarbete,

5. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regio-

nala tillväxtarbetet, däribland program för kommersiell och offentlig service
för företag och medborgare,

1 Senaste lydelse 2010:494.

SFS 2011:1586

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1586

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6. förmedla kunskap till andra myndigheter och relevanta aktörer om re-

gionalt tillväxtarbete inklusive god tillgång till kommersiell och offentlig
service, samt om gles- och landsbygders särskilda tillväxtförutsättningar,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken, såvitt avser inkvarteringsstatistik,

8. vara huvudansvarig i Sverige för delprogrammet Entreprenörskap och

innovation inom ramen för Europeiska unionens ramprogram för konkur-
renskraft och innovation och samordna det svenska nätverket till stöd för
små och medelstora företag inom programmet samt vara kontaktpunkt enligt
Small Business Act,

9. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell ni-

vå, samt i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kom-
missionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,

10. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verk-

samhetsområde, och

11. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

9 a §

Tillväxtverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det

generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och

samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

13 a §

Tillväxtverket ska utse ledamöter i styrelsen för Institutet för kvali-

tetsutveckling (SIQ) och ha de övriga uppgifter som, enligt SIQ:s stadgar,
det tidigare Närings- och teknikutvecklingsverket ansvarat för.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)