SFS 2011:1587 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

111587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 29 a § förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation ska ha följande lydelse.

29 a §

2

En anslutning enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation ska vara utformad så att en slutanvändare
som begär det kan ta emot data med en hastighet om lägst 1 Mbit/s. Om detta
inom rimlig tid kan tillgodoses genom någon annan anslutning, får hastig-
heten i anslutningen vara lägre.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om sam-
hällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster)
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022), ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, Celex 32009L0136).

2 Senaste lydelse 2004:192.

SFS 2011:1587

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011