SFS 2011:1588 Förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

111588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:946) om
svavelhaltigt bränsle;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:946) om svavelhal-

tigt bränsle1

dels att 2 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya bilagor, bilagorna 1�3, av

följande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

1. direktiv 1999/32/EG: rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999

om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av
direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 219/2009,

2. förordning (EEG) nr 2658/87: rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av

den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan,

3. ASTM D86-metoden: den metod som fastställs av American Society for

Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och speci-
fikationer för petroleumprodukter och smörjmedel,

4. tung eldningsolja: varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undan-

tag för marina bränslen, som

a) omfattas av nummer 2710 19 51�2710 19 69 i Kombinerade nomen-

klaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller

b) inte är dieselbrännolja men
� som på grund av sin destillationsgräns tillhör kategorin tunga oljor av-

sedda för användning som bränsle och till mindre än 65 volymprocent (in-
klusive förluster) destillerar vid 250°C enligt ASTM D86-metoden, eller

� vars destillation inte kan fastställas med ASTM D86-metoden,
5. dieselbrännolja (gasolja): varje petroleumbaserat flytande bränsle, med

undantag för marina bränslen, som

a) omfattas av nummer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 eller

2710 19 49 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning
(EEG) nr 2658/87, eller

1 Förordningen omtryckt 2006:1198.

2 Senaste lydelse 2010:743.

SFS 2011:1588
Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

2

SFS 2011:1588

b) till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid

250 grader Celsius och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) des-
tillerar vid 350 grader Celsius, allt enligt ASTM D86-metoden,

6. marint bränsle: varje petroleumbaserat flytande bränsle som används

eller som är avsett att användas ombord på ett fartyg,

7. marin dieselolja: varje marint bränsle vars viskositet eller densitet faller

inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet som i Internatio-
nella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, gäller för
DMB- och DMC-typer,

8. marin dieselbrännolja (gasolja): varje marint bränsle vars viskositet el-

ler densitet faller inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet
som i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, ta-
bell I, gäller för DMX- och DMA-typer,

9. bunkerleverantör: den som yrkesmässigt levererar marint bränsle till

fartyg,

10. �stersjöområdet: allt vattenområde i den egentliga �stersjön, Bott-

niska viken och Finska viken samt inloppet till �stersjön upp till latitudpa-
rallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig
bredd,

11. Nordsjöområdet: allt vattenområde i den egentliga Nordsjön begränsat

i norr vid 62 grader nordlig bredd, i väster vid 4 grader västlig längd, i öster
av latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter
nordlig bredd samt i söder av Engelska kanalen vid 5 grader västlig längd
och 48 grader 30 minuter nordlig bredd, och

12. Nordamerikaområdena: allt vattenområde i
a) det egentliga Stilla havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas

kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars
koordinater anges i bilaga 1,

b) det egentliga Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och

Frankrikes kuster (Saint-Pierre-et-Miquelon) samt i Mexikanska golfen
utanför Amerikas förenta staters kust begränsat av de räta (geodetiska) lin-
jerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 2, och

c) utanför de Hawaiiska öarna Hawaiis, Mauis, Oahus, Molokais, Niihaus,

Kauais, Lanais och Kahoolawes kuster begränsat av de räta (geodetiska) lin-
jerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 3.

11 §

3

Om svavelhalten i ett marint bränsle överstiger 1,00 viktprocent, får

bränslet inte användas

1. på svenskt sjöterritorium,
2. i Sveriges ekonomiska zon,
3. i svenska fartyg som utanför svenskt sjöterritorium trafikerar inre vat-

tenvägar, eller

4. i svenska fartyg i
a) de delar av �stersjöområdet och Nordsjöområdet som inte är svenskt

sjöterritorium, och

b) Nordamerikaområdena.

3 Senaste lydelse 2010:743.

background image

3

SFS 2011:1588

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

4

SFS 2011:1588

Bilaga 1

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Stilla
havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 32º 32⬲ 10⬳ N.
som betyder 32 grader 32 minuter 10 sekunder nordlig bredd och exemplet
longitud 117º 06⬲ 11⬳ V. som betyder 117 grader 6 minuter 11 sekunder väst-
lig längd.

Punkt Latitud

Longitud

1

32º 32⬲ 10⬳ N. 117º 06⬲ 11⬳ V.

2

32º 32⬲ 04⬳ N. 117º 07⬲ 29⬳ V.

3

32º 31⬲ 39⬳ N. 117º 14⬲ 20⬳ V.

4

32º 33⬲ 13⬳ N. 117º 15⬲ 50⬳ V.

5

32º 34⬲ 21⬳ N. 117º 22⬲ 01⬳ V.

6

32º 35⬲ 23⬳ N. 117º 27⬲ 53⬳ V.

7

32º 37⬲ 38⬳ N. 117º 49⬲ 34⬳ V.

8

31º 07⬲ 59⬳ N. 118º 36⬲ 21⬳ V.

9

30º 33⬲ 25⬳ N. 121º 47⬲ 29⬳ V.

10

31º 46⬲ 11⬳ N. 123º 17⬲ 22⬳ V.

11

32º 21⬲ 58⬳ N. 123º 50⬲ 44⬳ V.

12

32º 56⬲ 39⬳ N. 124º 11⬲ 47⬳ V.

13

33º 40⬲ 12⬳ N. 124º 27⬲ 15⬳ V.

14

34º 31⬲ 28⬳ N. 125º 16⬲ 52⬳ V.

15

35º 14⬲ 38⬳ N. 125º 43⬲ 23⬳ V.

16

35º 43⬲ 60⬳ N. 126º 18⬲ 53⬳ V.

17

36º 16⬲ 25⬳ N. 126º 45⬲ 30⬳ V.

18

37º 01⬲ 35⬳ N. 127º 07⬲ 18⬳ V.

19

37º 45⬲ 39⬳ N. 127º 38⬲ 02⬳ V.

20

38º 25⬲ 08⬳ N. 127º 52⬲ 60⬳ V.

21

39º 25⬲ 05⬳ N. 128º 31⬲ 23⬳ V.

22

40º 18⬲ 47⬳ N. 128º 45⬲ 46⬳ V.

23

41º 13⬲ 39⬳ N. 128º 40⬲ 22⬳ V.

24

42º 12⬲ 49⬳ N. 129º 00⬲ 38⬳ V.

25

42º 47⬲ 34⬳ N. 129º 05⬲ 42⬳ V.

26

43º 26⬲ 22⬳ N. 129º 01⬲ 26⬳ V.

27

44º 24⬲ 43⬳ N. 128º 41⬲ 23⬳ V.

28

45º 30⬲ 43⬳ N. 128º 40⬲ 02⬳ V.

29

46º 11⬲ 01⬳ N. 128º 49⬲ 01⬳ V.

30

46º 33⬲ 55⬳ N. 129º 04⬲ 29⬳ V.

31

47º 39⬲ 55⬳ N. 131º 15⬲ 41⬳ V.

32

48º 32⬲ 32⬳ N. 132º 41⬲ 00⬳ V.

33

48º 57⬲ 47⬳ N. 133º 14⬲ 47⬳ V.

34

49º 22⬲ 39⬳ N. 134º 15⬲ 51⬳ V.

35

50º 01⬲ 52⬳ N. 135º 19⬲ 01⬳ V.

36

51º 03⬲ 18⬳ N. 136º 45⬲ 45⬳ V.

37

51º 54⬲ 04⬳ N. 137º 41⬲ 54⬳ V.

38

52º 45⬲ 12⬳ N. 138º 20⬲ 14⬳ V.

39

53º 29⬲ 20⬳ N. 138º 40⬲ 36⬳ V.

40

53º 40⬲ 39⬳ N. 138º 48⬲ 53⬳ V.

41

54º 13⬲ 45⬳ N. 139º 32⬲ 38⬳ V.

background image

5

SFS 2011:1588

42

54º 39⬲ 25⬳ N. 139º 56⬲ 19⬳ V.

43

55º 20⬲ 18⬳ N. 140º 55⬲ 45⬳ V.

44

56º 07⬲ 12⬳ N. 141º 36⬲ 18⬳ V.

45

56º 28⬲ 32⬳ N. 142º 17⬲ 19⬳ V.

46

56º 37⬲ 19⬳ N. 142º 48⬲ 57⬳ V.

47

58º 51⬲ 04⬳ N. 153º 15⬲ 03⬳ V.

background image

6

SFS 2011:1588

Bilaga 2

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i
Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och
Frankrikes kuster

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 60º 00⬲ 00⬳ N.
som betyder 60 grader 0 minuter 0 sekunder nordlig bredd och exemplet
longitud 64º 09⬲ 36⬳ V. som betyder 64 grader 9 minuter 36 sekunder västlig
längd.

Punkt

Latitud

Longitud

1

60º 00⬲ 00⬳ N. 64º 09⬲ 36⬳ V.

2

60º 00⬲ 00⬳ N. 56º 43⬲ 00⬳ V.

3

58º 54⬲ 01⬳ N. 55º 38⬲ 05⬳ V.

4

57º 50⬲ 52⬳ N. 55º 03⬲ 47⬳ V.

5

57º 35⬲ 13⬳ N. 54º 00⬲ 59⬳ V.

6

57º 14⬲ 20⬳ N. 53º 07⬲ 58⬳ V.

7

56º 48⬲ 09⬳ N. 52º 23⬲ 29⬳ V.

8

56º 18⬲ 13⬳ N. 51º 49⬲ 42⬳ V.

9

54º 23⬲ 21⬳ N. 50º 17⬲ 44⬳ V.

10

53º 44⬲ 54⬳ N. 50º 07⬲ 17⬳ V.

11

53º 04⬲ 59⬳ N. 50º 10⬲ 05⬳ V.

12

52º 20⬲ 06⬳ N. 49º 57⬲ 09⬳ V.

13

51º 34⬲ 20⬳ N. 48º 52⬲ 45⬳ V.

14

50º 40⬲ 15⬳ N. 48º 16⬲ 04⬳ V.

15

50º 02⬲ 28⬳ N. 48º 07⬲ 03⬳ V.

16

49º 24⬲ 03⬳ N. 48º 09⬲ 35⬳ V.

17

48º 39⬲ 22⬳ N. 47º 55⬲ 17⬳ V.

18

47º 24⬲ 25⬳ N. 47º 46⬲ 56⬳ V.

19

46º 35⬲ 12⬳ N. 48º 00⬲ 54⬳ V.

20

45º 19⬲ 45⬳ N. 48º 43⬲ 28⬳ V.

21

44º 43⬲ 38⬳ N. 49º 16⬲ 50⬳ V.

22

44º 16⬲ 38⬳ N. 49º 51⬲ 23⬳ V.

23

43º 53⬲ 15⬳ N. 50º 34⬲ 01⬳ V.

24

43º 36⬲ 06⬳ N. 51º 20⬲ 41⬳ V.

25

43º 23⬲ 59⬳ N. 52º 17⬲ 22⬳ V.

26

43º 19⬲ 50⬳ N. 53º 20⬲ 13⬳ V.

27

43º 21⬲ 14⬳ N. 54º 09⬲ 20⬳ V.

28

43º 29⬲ 41⬳ N. 55º 07⬲ 41⬳ V.

29

42º 40⬲ 12⬳ N. 55º 31⬲ 44⬳ V.

30

41º 58⬲ 19⬳ N. 56º 09⬲ 34⬳ V.

31

41º 20⬲ 21⬳ N. 57º 05⬲ 13⬳ V.

32

40º 55⬲ 34⬳ N. 58º 02⬲ 55⬳ V.

33

40º 41⬲ 38⬳ N. 59º 05⬲ 18⬳ V.

34

40º 38⬲ 33⬳ N. 60º 12⬲ 20⬳ V.

35

40º 45⬲ 46⬳ N. 61º 14⬲ 03⬳ V.

36

41º 04⬲ 52⬳ N. 62º 17⬲ 49⬳ V.

37

40º 36⬲ 55⬳ N. 63º 10⬲ 49⬳ V.

38

40º 17⬲ 32⬳ N. 64º 08⬲ 37⬳ V.

39

40º 07⬲ 46⬳ N. 64º 59⬲ 31⬳ V.

40

40º 05⬲ 44⬳ N. 65º 53⬲ 07⬳ V.

background image

7

SFS 2011:1588

41

39º 58⬲ 05⬳ N. 65º 59⬲ 51⬳ V.

42

39º 28⬲ 24⬳ N. 66º 21⬲ 14⬳ V.

43

39º 01⬲ 54⬳ N. 66º 48⬲ 33⬳ V.

44

38º 39⬲ 16⬳ N. 67º 20⬲ 59⬳ V.

45

38º 19⬲ 20⬳ N. 68º 02⬲ 01⬳ V.

46

38º 05⬲ 29⬳ N. 68º 46⬲ 55⬳ V.

47

37º 58⬲ 14⬳ N. 69º 34⬲ 07⬳ V.

48

37º 57⬲ 47⬳ N. 70º 24⬲ 09⬳ V.

49

37º 52⬲ 46⬳ N. 70º 37⬲ 50⬳ V.

50

37º 18⬲ 37⬳ N. 71º 08⬲ 33⬳ V.

51

36º 32⬲ 25⬳ N. 71º 33⬲ 59⬳ V.

52

35º 34⬲ 58⬳ N. 71º 26⬲ 02⬳ V.

53

34º 33⬲ 10⬳ N. 71º 37⬲ 04⬳ V.

54

33º 54⬲ 49⬳ N. 71º 52⬲ 35⬳ V.

55

33º 19⬲ 23⬳ N. 72º 17⬲ 12⬳ V.

56

32º 45⬲ 31⬳ N. 72º 54⬲ 05⬳ V.

57

31º 55⬲ 13⬳ N. 74º 12⬲ 02⬳ V.

58

31º 27⬲ 14⬳ N. 75º 15⬲ 20⬳ V.

59

31º 03⬲ 16⬳ N. 75º 51⬲ 18⬳ V.

60

30º 45⬲ 42⬳ N. 76º 31⬲ 38⬳ V.

61

30º 12⬲ 48⬳ N. 77º 18⬲ 29⬳ V.

62

29º 25⬲ 17⬳ N. 76º 56⬲ 42⬳ V.

63

28º 36⬲ 59⬳ N. 76º 47⬲ 60⬳ V.

64

28º 17⬲ 13⬳ N. 76º 40⬲ 10⬳ V.

65

28º 17⬲ 12⬳ N. 79º 11⬲ 23⬳ V.

66

27º 52⬲ 56⬳ N. 79º 28⬲ 35⬳ V.

67

27º 26⬲ 01⬳ N. 79º 31⬲ 38⬳ V.

68

27º 16⬲ 13⬳ N. 79º 34⬲ 18⬳ V.

69

27º 11⬲ 54⬳ N. 79º 34⬲ 56⬳ V.

70

27º 05⬲ 59⬳ N. 79º 35⬲ 19⬳ V.

71

27º 00⬲ 28⬳ N. 79º 35⬲ 17⬳ V.

72

26º 55⬲ 16⬳ N. 79º 34⬲ 39⬳ V.

73

26º 53⬲ 58⬳ N. 79º 34⬲ 27⬳ V.

74

26º 45⬲ 46⬳ N. 79º 32⬲ 41⬳ V.

75

26º 44⬲ 30⬳ N. 79º 32⬲ 23⬳ V.

76

26º 43⬲ 40⬳ N. 79º 32⬲ 20⬳ V.

77

26º 41⬲ 12⬳ N. 79º 32⬲ 01⬳ V.

78

26º 38⬲ 13⬳ N. 79º 31⬲ 32⬳ V.

79

26º 36⬲ 30⬳ N. 79º 31⬲ 06⬳ V.

80

26º 35⬲ 21⬳ N. 79º 30⬲ 50⬳ V.

81

26º 34⬲ 51⬳ N. 79º 30⬲ 46⬳ V.

82

26º 34⬲ 11⬳ N. 79º 30⬲ 38⬳ V.

83

26º 31⬲ 12⬳ N. 79º 30⬲ 15⬳ V.

84

26º 29⬲ 05⬳ N. 79º 29⬲ 53⬳ V.

85

26º 25⬲ 31⬳ N. 79º 29⬲ 58⬳ V.

86

26º 23⬲ 29⬳ N. 79º 29⬲ 55⬳ V.

87

26º 23⬲ 21⬳ N. 79º 29⬲ 54⬳ V.

88

26º 18⬲ 57⬳ N. 79º 31⬲ 55⬳ V.

89

26º 15⬲ 26⬳ N. 79º 33⬲ 17⬳ V.

90

26º 15⬲ 13⬳ N. 79º 33⬲ 23⬳ V.

91

26º 08⬲ 09⬳ N. 79º 35⬲ 53⬳ V.

92

26º 07⬲ 47⬳ N. 79º 36⬲ 09⬳ V.

background image

8

SFS 2011:1588

93

26º 06⬲ 59⬳ N. 79º 36⬲ 35⬳ V.

94

26º 02⬲ 52⬳ N. 79º 38⬲ 22⬳ V.

95

25º 59⬲ 30⬳ N. 79º 40⬲ 03⬳ V.

96

25º 59⬲ 16⬳ N. 79º 40⬲ 08⬳ V.

97

25º 57⬲ 48⬳ N. 79º 40⬲ 38⬳ V.

98

25º 56⬲ 18⬳ N. 79º 41⬲ 06⬳ V.

99

25º 54⬲ 04⬳ N. 79º 41⬲ 38⬳ V.

100

25º 53⬲ 24⬳ N. 79º 41⬲ 46⬳ V.

101

25º 51⬲ 54⬳ N. 79º 41⬲ 59⬳ V.

102

25º 49⬲ 33⬳ N. 79º 42⬲ 16⬳ V.

103

25º 48⬲ 24⬳ N. 79º 42⬲ 23⬳ V.

104

25º 48⬲ 20⬳ N. 79º 42⬲ 24⬳ V.

105

25º 46⬲ 26⬳ N. 79º 42⬲ 44⬳ V.

106

25º 46⬲ 16⬳ N. 79º 42⬲ 45⬳ V.

107

25º 43⬲ 40⬳ N. 79º 42⬲ 59⬳ V.

108

25º 42⬲ 31⬳ N. 79º 42⬲ 48⬳ V.

109

25º 40⬲ 37⬳ N. 79º 42⬲ 27⬳ V.

110

25º 37⬲ 24⬳ N. 79º 42⬲ 27⬳ V.

111

25º 37⬲ 08⬳ N. 79º 42⬲ 27⬳ V.

112

25º 31⬲ 03⬳ N. 79º 42⬲ 12⬳ V.

113

25º 27⬲ 59⬳ N. 79º 42⬲ 11⬳ V.

114

25º 24⬲ 04⬳ N. 79º 42⬲ 12⬳ V.

115

25º 22⬲ 21⬳ N. 79º 42⬲ 20⬳ V.

116

25º 21⬲ 29⬳ N. 79º 42⬲ 08⬳ V.

117

25º 16⬲ 52⬳ N. 79º 41⬲ 24⬳ V.

118

25º 15⬲ 57⬳ N. 79º 41⬲ 31⬳ V.

119

25º 10⬲ 39⬳ N. 79º 41⬲ 31⬳ V.

120

25º 09⬲ 51⬳ N. 79º 41⬲ 36⬳ V.

121

25º 09⬲ 03⬳ N. 79º 41⬲ 45⬳ V.

122

25º 03⬲ 55⬳ N. 79º 42⬲ 29⬳ V.

123

25º 02⬲ 60⬳ N. 79º 42⬲ 56⬳ V.

124

25º 00⬲ 30⬳ N. 79º 44⬲ 05⬳ V.

125

24º 59⬲ 03⬳ N. 79º 44⬲ 48⬳ V.

126

24º 55⬲ 28⬳ N. 79º 45⬲ 57⬳ V.

127

24º 44⬲ 18⬳ N. 79º 49⬲ 24⬳ V.

128

24º 43⬲ 04⬳ N. 79º 49⬲ 38⬳ V.

129

24º 42⬲ 36⬳ N. 79º 50⬲ 50⬳ V.

130

24º 41⬲ 47⬳ N. 79º 52⬲ 57⬳ V.

131

24º 38⬲ 32⬳ N. 79º 59⬲ 58⬳ V.

132

24º 36⬲ 27⬳ N. 80º 03⬲ 51⬳ V.

133

24º 33⬲ 18⬳ N. 80º 12⬲ 43⬳ V.

134

24º 33⬲ 05⬳ N. 80º 13⬲ 21⬳ V.

135

24º 32⬲ 13⬳ N. 80º 15⬲ 16⬳ V.

136

24º 31⬲ 27⬳ N. 80º 16⬲ 55⬳ V.

137

24º 30⬲ 57⬳ N. 80º 17⬲ 47⬳ V.

138

24º 30⬲ 14⬳ N. 80º 19⬲ 21⬳ V.

139

24º 30⬲ 06⬳ N. 80º 19⬲ 44⬳ V.

140

24º 29⬲ 38⬳ N. 80º 21⬲ 05⬳ V.

141

24º 28⬲ 18⬳ N. 80º 24⬲ 35⬳ V.

142

24º 28⬲ 06⬳ N. 80º 25⬲ 10⬳ V.

143

24º 27⬲ 23⬳ N. 80º 27⬲ 20⬳ V.

144

24º 26⬲ 30⬳ N. 80º 29⬲ 30⬳ V.

background image

9

SFS 2011:1588

145

24º 25⬲ 07⬳ N. 80º 32⬲ 22⬳ V.

146

24º 23⬲ 30⬳ N. 80º 36⬲ 09⬳ V.

147

24º 22⬲ 33⬳ N. 80º 38⬲ 56⬳ V.

148

24º 22⬲ 07⬳ N. 80º 39⬲ 51⬳ V.

149

24º 19⬲ 31⬳ N. 80º 45⬲ 21⬳ V.

150

24º 19⬲ 16⬳ N. 80º 45⬲ 47⬳ V.

151

24º 18⬲ 38⬳ N. 80º 46⬲ 49⬳ V.

152

24º 18⬲ 35⬳ N. 80º 46⬲ 54⬳ V.

153

24º 09⬲ 51⬳ N. 80º 59⬲ 47⬳ V.

154

24º 09⬲ 48⬳ N. 80º 59⬲ 51⬳ V.

155

24º 08⬲ 58⬳ N. 81º 01⬲ 07⬳ V.

156

24º 08⬲ 30⬳ N. 81º 01⬲ 51⬳ V.

157

24º 08⬲ 26⬳ N. 81º 01⬲ 57⬳ V.

158

24º 07⬲ 28⬳ N. 81º 03⬲ 06⬳ V.

159

24º 02⬲ 20⬳ N. 81º 09⬲ 05⬳ V.

160

23º 59⬲ 60⬳ N. 81º 11⬲ 16⬳ V.

161

23º 55⬲ 32⬳ N. 81º 12⬲ 55⬳ V.

162

23º 53⬲ 52⬳ N. 81º 19⬲ 43⬳ V.

163

23º 50⬲ 52⬳ N. 81º 29⬲ 59⬳ V.

164

23º 50⬲ 02⬳ N. 81º 39⬲ 59⬳ V.

165

23º 49⬲ 05⬳ N. 81º 49⬲ 59⬳ V.

166

23º 49⬲ 05⬳ N. 82º 00⬲ 11⬳ V.

167

23º 49⬲ 42⬳ N. 82º 09⬲ 59⬳ V.

168

23º 51⬲ 14⬳ N. 82º 24⬲ 59⬳ V.

169

23º 51⬲ 14⬳ N. 82º 39⬲ 59⬳ V.

170

23º 49⬲ 42⬳ N. 82º 48⬲ 53⬳ V.

171

23º 49⬲ 32⬳ N. 82º 51⬲ 11⬳ V.

172

23º 49⬲ 24⬳ N. 82º 59⬲ 59⬳ V.

173

23º 49⬲ 52⬳ N. 83º 14⬲ 59⬳ V.

174

23º 51⬲ 22⬳ N. 83º 25⬲ 49⬳ V.

175

23º 52⬲ 27⬳ N. 83º 33⬲ 01⬳ V.

176

23º 54⬲ 04⬳ N. 83º 41⬲ 35⬳ V.

177

23º 55⬲ 47⬳ N. 83º 48⬲ 11⬳ V.

178

23º 58⬲ 38⬳ N. 83º 59⬲ 59⬳ V.

179

24º 09⬲ 37⬳ N. 84º 29⬲ 27⬳ V.

180

24º 13⬲ 20⬳ N. 84º 38⬲ 39⬳ V.

181

24º 16⬲ 41⬳ N. 84º 46⬲ 07⬳ V.

182

24º 23⬲ 30⬳ N. 84º 59⬲ 59⬳ V.

183

24º 26⬲ 37⬳ N. 85º 06⬲ 19⬳ V.

184

24º 38⬲ 57⬳ N. 85º 31⬲ 54⬳ V.

185

24º 44⬲ 17⬳ N. 85º 43⬲ 11⬳ V.

186

24º 53⬲ 57⬳ N. 85º 59⬲ 59⬳ V.

187

25º 10⬲ 44⬳ N. 86º 30⬲ 07⬳ V.

188

25º 43⬲ 15⬳ N. 86º 21⬲ 14⬳ V.

189

26º 13⬲ 13⬳ N. 86º 06⬲ 45⬳ V.

190

26º 27⬲ 22⬳ N. 86º 13⬲ 15⬳ V.

191

26º 33⬲ 46⬳ N. 86º 37⬲ 07⬳ V.

192

26º 01⬲ 24⬳ N. 87º 29⬲ 35⬳ V.

193

25º 42⬲ 25⬳ N. 88º 33⬲ 00⬳ V.

194

25º 46⬲ 54⬳ N. 90º 29⬲ 41⬳ V.

195

25º 44⬲ 39⬳ N. 90º 47⬲ 05⬳ V.

196

25º 51⬲ 43⬳ N. 91º 52⬲ 50⬳ V.

background image

10

SFS 2011:1588

197

26º 17⬲ 44⬳ N. 93º 03⬲ 59⬳ V.

198

25º 59⬲ 55⬳ N. 93º 33⬲ 52⬳ V.

199

26º 00⬲ 32⬳ N. 95º 39⬲ 27⬳ V.

200

26º 00⬲ 33⬳ N. 96º 48⬲ 30⬳ V.

201

25º 58⬲ 32⬳ N. 96º 55⬲ 28⬳ V.

202

25º 58⬲ 15⬳ N. 96º 58⬲ 41⬳ V.

203

25º 57⬲ 58⬳ N. 97º 01⬲ 54⬳ V.

204

25º 57⬲ 41⬳ N. 97º 05⬲ 08⬳ V.

205

25º 57⬲ 24⬳ N. 97º 08⬲ 21⬳ V.

206

25º 57⬲ 24⬳ N. 97º 08⬲ 47⬳ V.

background image

11

SFS 2011:1588

Bilaga 3

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet utanför
de Hawaiiska öarna

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 22º 32⬲ 54⬳ N.
som betyder 22 grader 32 minuter 54 sekunder nordlig bredd och exemplet
longitud 153º 00⬲ 33⬳ V. som betyder 153 grader 0 minuter 33 sekunder väst-
lig längd.

Punkt

Latitud

Longitud

1

22º 32⬲ 54⬳ N. 153º 00⬲ 33⬳ V.

2

23º 06⬲ 05⬳ N. 153º 28⬲ 36⬳ V.

3

23º 32⬲ 11⬳ N. 154º 02⬲ 12⬳ V.

4

23º 51⬲ 47⬳ N. 154º 36⬲ 48⬳ V.

5

24º 21⬲ 49⬳ N. 155º 51⬲ 13⬳ V.

6

24º 41⬲ 47⬳ N. 156º 27⬲ 27⬳ V.

7

24º 57⬲ 33⬳ N. 157º 22⬲ 17⬳ V.

8

25º 13⬲ 41⬳ N. 157º 54⬲ 13⬳ V.

9

25º 25⬲ 31⬳ N. 158º 30⬲ 36⬳ V.

10

25º 31⬲ 19⬳ N. 159º 09⬲ 47⬳ V.

11

25º 30⬲ 31⬳ N. 159º 54⬲ 21⬳ V.

12

25º 21⬲ 53⬳ N. 160º 39⬲ 53⬳ V.

13

25º 00⬲ 06⬳ N. 161º 38⬲ 33⬳ V.

14

24º 40⬲ 49⬳ N. 162º 13⬲ 13⬳ V.

15

24º 15⬲ 53⬳ N. 162º 43⬲ 08⬳ V.

16

23º 40⬲ 50⬳ N. 163º 13⬲ 00⬳ V.

17

23º 03⬲ 20⬳ N. 163º 32⬲ 58⬳ V.

18

22º 20⬲ 09⬳ N. 163º 44⬲ 41⬳ V.

19

21º 36⬲ 45⬳ N. 163º 46⬲ 03⬳ V.

20

20º 55⬲ 26⬳ N. 163º 37⬲ 44⬳ V.

21

20º 13⬲ 34⬳ N. 163º 19⬲ 13⬳ V.

22

19º 39⬲ 03⬳ N. 162º 53⬲ 48⬳ V.

23

19º 09⬲ 43⬳ N. 162º 20⬲ 35⬳ V.

24

18º 39⬲ 16⬳ N. 161º 19⬲ 14⬳ V.

25

18º 30⬲ 31⬳ N. 160º 38⬲ 30⬳ V.

26

18º 29⬲ 31⬳ N. 159º 56⬲ 17⬳ V.

27

18º 10⬲ 41⬳ N. 159º 14⬲ 08⬳ V.

28

17º 31⬲ 17⬳ N. 158º 56⬲ 55⬳ V.

29

16º 54⬲ 06⬳ N. 158º 30⬲ 29⬳ V.

30

16º 25⬲ 49⬳ N. 157º 59⬲ 25⬳ V.

31

15º 59⬲ 57⬳ N. 157º 17⬲ 35⬳ V.

32

15º 40⬲ 37⬳ N. 156º 21⬲ 06⬳ V.

33

15º 37⬲ 36⬳ N. 155º 22⬲ 16⬳ V.

34

15º 43⬲ 46⬳ N. 154º 46⬲ 37⬳ V.

35

15º 55⬲ 32⬳ N. 154º 13⬲ 05⬳ V.

36

16º 46⬲ 27⬳ N. 152º 49⬲ 11⬳ V.

37

17º 33⬲ 42⬳ N. 152º 00⬲ 32⬳ V.

38

18º 30⬲ 16⬳ N. 151º 30⬲ 24⬳ V.

39

19º 02⬲ 47⬳ N. 151º 22⬲ 17⬳ V.

40

19º 34⬲ 46⬳ N. 151º 19⬲ 47⬳ V.

41

20º 07⬲ 42⬳ N. 151º 22⬲ 58⬳ V.

background image

12

SFS 2011:1588

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

42

20º 38⬲ 43⬳ N. 151º 31⬲ 36⬳ V.

43

21º 29⬲ 09⬳ N. 151º 59⬲ 50⬳ V.

44

22º 06⬲ 58⬳ N. 152º 31⬲ 25⬳ V.

45

22º 32⬲ 54⬳ N. 153º 00⬲ 33⬳ V.